ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 109 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 167, poz. 1633) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość stawki dziennej dla osadzonego, któremu lekarz zlecił wyżywienie indywidualne, odpowiada kosztowi zakupu produktów spożywczych użytych do sporządzenia całodziennych posiłków. Stawka ta nie może być wyższa od obowiązującej stawki dziennej diety lekkostrawnej, powiększonej nie więcej niż o 20%. Decyzję o podwyższeniu stawki dziennej diety lekkostrawnej, na wniosek lekarza, podejmuje dyrektor jednostki.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2005 r. (poz. 457)

WYSOKOŚĆ STAWEK DZIENNYCH1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703.