ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego

Na podstawie art. 70b § 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób przeprowadzania badań koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego, wobec którego wykonuje się środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego, oraz sposób dokumentowania i weryfikacji tych badań.

§ 2. Badania, o których mowa w § 1, polegają odpowiednio na:

1) badaniu wydychanego powietrza;

2) badaniu śliny;

3) badaniu krwi.

§ 3. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie nieletniego przeprowadza kurator sądowy w sposób nieinwazyjny, za pomocą urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą: chemicznego utleniania alkoholu, zmiany przewodowości półprzewodnika, utleniania elektrochemicznego albo spektrometrii w podczerwieni, albo inną metodą zgodną z aktualną wiedzą naukową, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia.

2. W przypadku pozytywnego wyniku, potwierdzającego obecność alkoholu w organizmie nieletniego, stwierdzonego w trakcie pierwszego badania należy, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, przeprowadzić drugie i ewentualnie kolejne badanie w oznaczonym czasie.

3. Badanie przeprowadza się w obecności rodzica lub opiekuna, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym przypadku niemożliwe — w miarę możliwości w obecności nauczyciela, przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie lub przedstawiciela organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji. O poddaniu nieletniego badaniu i jego wynikach kurator sądowy niezwłocznie zawiadamia jego rodzica lub opiekuna.

4. Z przebiegu badania kurator sądowy niezwłocznie sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. W protokole w szczególności należy opisać objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania, wynik przeprowadzonego badania, wskazać osoby obecne przy badaniu oraz zamieścić adnotację o dacie i sposobie zawiadomienia rodzica lub opiekuna o badaniu. Protokół podpisują osoby obecne przy badaniu.

§ 4. 1. Badanie śliny przeprowadza kurator sądowy. Badanie to polega na nieinwazyjnym pobraniu od nieletniego, bez dodawania jakichkolwiek substancji, próbek śliny i ich umieszczeniu w urządzeniu do oznaczania środków odurzających lub substancji psychotropowych, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się.

2. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się, z tym że wzór protokołu z przebiegu badania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Nieletni, u którego przeprowadzono badanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, może dodatkowo zażądać badania krwi, w celu weryfikacji wyników.

2. Rodzic lub opiekun nieletniego mogą dodatkowo zażądać badania krwi, w szczególności gdy nie byli obecni przy badaniach, o których mowa w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1. Żądanie należy zgłosić kuratorowi sądowemu bezpośrednio po zawiadomieniu o wynikach badania, nie później niż 24 godziny po zakończeniu badania.

3. Żądanie nieletniego lub osób wymienionych w ust. 2 należy odnotować w protokole badania.

4. Badania krwi, o którym mowa w ust. 1, może żądać także kurator sądowy.

5. Kurator sądowy poucza nieletniego, jego rodzica lub opiekuna o prawie i terminie zgłoszenia żądania przeprowadzenia badania krwi.

6. Pobranie krwi powinno nastąpić niezwłocznie po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, nie później niż w terminie 3 godzin od chwili jego zgłoszenia.

§ 6. 1. Badanie krwi polega na przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej krwi pobranej z żyły badanego metodą chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią masową lub inną metodą instrumentalną, w tym: wysokosprawną chromatografią cieczową, wysokosprawną chromatografią cieczową połączoną ze spektrometrią masową lub metodą enzymatyczną albo mikrometodą Widmarka, albo inną metodą zgodną z aktualną wiedzą medyczną.

2. Krew do badania pobiera się w objętości około 5 cm3, z zachowaniem następujących warunków:

1) do pobrania krwi używa się sprawnego sprzętu jednorazowego użytku posiadającego atest;

2) do naczynia, do którego pobiera się krew, nie wolno dodawać jakichkolwiek substancji;

3) do dezynfekcji skóry należy używać środków odkażających niezawierających alkoholu.

3. Do pobrania krwi do badań obowiązany jest lekarz, pielęgniarka lub inna uprawniona osoba wykonująca zawód medyczny w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

4. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi spowoduje zagrożenie życia lub zdrowia nieletniego, decyzję o dokonaniu zabiegu podejmuje lekarz.

5. Z pobrania krwi bądź odstąpienia od pobrania sporządza się, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Czynność pobrania krwi wykonuje się w obecności kuratora sądowego.

§ 7. Naczynia zawierające krew do badania oznacza się w sposób zapewniający niewątpliwe ustalenie tożsamości nieletniego, od którego zostały pobrane, a także zabezpiecza w sposób uniemożliwiający zmianę ich zawartości w czasie przesyłki. Czynności te wykonuje się w obecności nieletniego i osób wymienionych w § 3 ust. 3.

§ 8. 1. Badanie, o którym mowa w § 6 ust. 1, wykonują:

1) laboratoria (pracownie, zakłady) analityczne;

2) policyjne laboratoria kryminalistyczne;

3) zakłady medycyny sądowej lub inne zakłady akademii albo uniwersytetów medycznych — na podstawie umowy zawartej z organami wymiaru sprawiedliwości.

2. Podmiot leczniczy, o którym mowa w § 6 ust. 3, zapewnia dostarczenie krwi wraz z protokołem pobrania krwi do placówki wymienionej w ust. 1 — niezwłocznie po pobraniu.

3. Do czasu rozpoczęcia badania pobraną krew należy przechowywać w temperaturze od 3°C do 6°C

4. Placówka wymieniona w ust. 1 przekazuje wypełniony protokół, o którym mowa w § 6 ust. 5, kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej właściwego sądu rejonowego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. (poz. 468)