ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie art. 43 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgowa Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany przez dysponenta Funduszu na każdy rok budżetowy.

2. Plan obejmuje:

1) stan środków obrotowych Funduszu na początek roku budżetowego;

2) przychody Funduszu według źródeł ich pochodzenia określone w art. 43 § 3 ustawy;

3) wydatki Funduszu na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, jak również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, w tym dotacje celowe udzielane podmiotom, o których mowa w art. 43 § 5 ustawy, na udzielanie pomocy;

4) stan środków obrotowych Funduszu na koniec roku budżetowego;

5) należności i zobowiązania.

3. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu.

4. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

§ 4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Funduszu stanowią przychody Funduszu, natomiast prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku stanowią wydatki Funduszu.

§ 5. 1. W razie wystąpienia okresowych nadwyżek środków finansowych gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat wyłącznie w Narodowym Banku Polskim.

2. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków finansowych Funduszu na cele wskazane w art. 43 § 4 ustawy.

3. Oprocentowanie lokat stanowi przychody Funduszu.

§ 6. 1. Dysponent Funduszu sporządza sprawozdanie z wykonania planu Funduszu, w terminach i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem ust. 2—7 niniejszego rozporządzenia.

2.  W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących zadania Funduszu sporządza się półroczne i roczne pomocnicze sprawozdania z wykonania planu Funduszu, zgodnie z wzorem sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”, które przekazywane są dysponentowi wyższego stopnia. W sprawozdaniu nie podlegają wypełnieniu kolumny w zakresie planu.

3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu na podstawie pomocniczych sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz pomocniczego sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje dysponentowi Funduszu pomocnicze sprawozdanie półroczne nie później niż w terminie 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego oraz pomocnicze sprawozdanie roczne nie później niż do dnia 1 marca.

4. Prezes sądu rejonowego, a w razie jego powołania kierownik finansowy sądu rejonowego, sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu. Prezes sądu rejonowego, a w razie jego powołania kierownik finansowy sądu rejonowego, przekazuje dyrektorowi właściwego sądu okręgowego pomocnicze sprawozdanie półroczne nie później niż w terminie 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego oraz pomocnicze sprawozdanie roczne nie później niż do dnia 23 lutego.

5. Dyrektor sądu okręgowego sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu z obszaru okręgu na podstawie pomocniczych sprawozdań prezesów sądów rejonowych lub kierowników finansowych sądów rejonowych oraz pomocniczego sprawozdania danego sądu okręgowego. Dyrektor sądu okręgowego przekazuje dyrektorowi właściwego sądu apelacyjnego pomocnicze sprawozdanie półroczne nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego oraz pomocnicze sprawozdanie roczne nie później niż do dnia 1 marca.

6. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu z obszaru apelacji na podstawie pomocniczych sprawozdań dyrektorów sądów okręgowych oraz pomocniczego sprawozdania danego sądu apelacyjnego. Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje dysponentowi Funduszu pomocnicze sprawozdanie półroczne nie później niż w terminie 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego oraz pomocnicze sprawozdanie roczne nie później niż do dnia 7 marca.

7. Podmioty, o których mowa w art. 43 § 5 ustawy, otrzymujące dotacje celowe sporządzają informacje o przeznaczeniu środków otrzymanych z Funduszu i przekazują dysponentowi Funduszu informację półroczną do dnia 5 lipca oraz informację roczną do dnia 10 stycznia.

8. Wzór informacji, o której mowa w ust. 7, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119 i Nr 62, poz. 504.