ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski

Na podstawie art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb i sposób działania zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski, zwanego dalej „zespołem”;

2)   tryb i sposób zgłaszania propozycji zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień, ich przygotowania, przechowywania oraz przekazywania zadań na egzamin radcowski komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zwanym dalej „komisjami egzaminacyjnymi”;

3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu.

§ 2. 1. Prace zespołu odbywają się na posiedzeniach.

2. W posiedzeniach zespołu, poza jego członkami, mogą uczestniczyć jedynie upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości osoby zapewniające obsługę administracyjno-biurową zespołu.

3. Pracami zespołu kieruje jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, do którego zadań należy w szczególności:

1)   zwoływanie posiedzeń zespołu;

2)   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń zespołu;

3)   dokonywanie podziału pracy między członków zespołu z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia;

4)   wyznaczenie sekretarza spośród członków zespołu.

4. Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego może zarządzić utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym przed uruchomieniem urządzenia uprzedza osoby uczestniczące w posiedzeniu. Zapis dźwięku przechowany jest w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

5. Protokół z prac zespołu sporządza sekretarz pod kierunkiem przewodniczącego zespołu lub zastępcy przewodniczącego. Protokół podpisują przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 3. 1. Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego informuje na piśmie rady okręgowych izb radców prawnych o możliwości zgłaszania propozycji zadań na egzamin radcowski wraz ze wskazaniem opisów istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania, wskazując termin oraz sposób zgłaszania tych propozycji, zapewniający ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są przewodniczącemu zespołu lub zastępcy przewodniczącego w postaci papierowej oraz elektronicznej.

3. Propozycje zadań wraz z opisami istotnych zagadnień zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 mogą pozostać nierozpoznane przez zespół.

§ 4. 1. Wyznaczeni przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego członkowie zespołu zgłaszają przewodniczącemu zespołu lub zastępcy przewodniczącego, w terminie przez niego wskazanym, w postaci papierowej oraz elektronicznej, propozycje zadań na egzamin radcowski wraz ze wskazaniem opisów istotnych zagadnień, których ocena powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

2. Członkowie zespołu ustalają wspólnie treść zadań na egzamin radcowski oraz opracowują na potrzeby egzaminu radcowskiego akta lub opisy stanów faktycznych, będące podstawą opracowania zadań na egzamin radcowski.

3. Po sporządzeniu zadań na egzamin radcowski zespół sporządza opisy istotnych zagadnień.

§ 5. 1. Przewodniczący zespołu lub zastępca przewodniczącego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości, niezwłocznie po ich sporządzeniu, zadania na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w celu wydrukowania i przekazania poszczególnym komisjom egzaminacyjnym.

2. Zadania na egzamin radcowski są drukowane w liczbie odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu radcowskiego, zwiększonej o 6 egzemplarzy dodatkowych dla każdej komisji egzaminacyjnej, z których jeden jest przeznaczony dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub zastępcy przewodniczącego. Opisy istotnych zagadnień są drukowane i przekazywane komisji egzaminacyjnej w liczbie dwóch egzemplarzy do każdego zadania.

3. Zadania na egzamin radcowski oraz opisy istotnych zagadnień są przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym.

§ 6. 1. Zadania na każdą część egzaminu radcowskiego wraz z opisami istotnych zagadnień, zapakowane oddzielnie i odpowiednio oznakowane, w liczbie, o której mowa w § 5 ust. 2, są przekazywane przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub zastępcy przewodniczącego i jednemu członkowi komisji egzaminacyjnej w formie przesyłki za pokwitowaniem odbioru, nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu radcowskiego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, odbierając przesyłkę zawierającą zadania na każdą część egzaminu radcowskiego wraz z opisami istotnych zagadnień, sprawdzają, czy nie została ona naruszona w sposób umożliwiający dostęp do zadań i opisów istotnych zagadnień. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę.

§ 7. 2) 1. Przewodniczącemu zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 11 200 zł.

2. Członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8000 zł.

§ 8. W latach 2013 i 2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. ogłoszone w sposób wskazany w § 7 ust. 1 pkt 1 3)

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 4)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064, 1224, 1255 i 1311.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz. U. poz. 1930), które weszło wżycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

3) Obecnie § 7 ust. 1 rozporządzenia nie zawiera pkt 1, zgodnie z § 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1115), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).