ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) normy wyżywienia przysługujące funkcjonariuszom Służby Więziennej, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, podczas pełnienia służby oraz formy ich realizacji;

2) wysokość dziennej pieniężnej wartości normy wyżywienia, jej waloryzację oraz dopuszczalne przekroczenia;

3) inne przypadki, w których wyżywienie przysługuje.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ośrodku — należy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodek szkolenia Służby Więziennej albo ośrodek doskonalenia kadr;

2) stawce budżetowej — należy przez to rozumieć dzienną pieniężną wartość normy wyżywienia;

3) zakładzie żywienia zbiorowego — należy przez to rozumieć zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów.

§ 3. Ustala się następujące normy wyżywienia:

1) podstawową normę wyżywienia, zwaną dalej „normą „Fs””;

2) promocyjną normę wyżywienia, zwaną dalej „normą „Fo””;

3) posiłek profilaktyczny, zwany dalej „normą „Pf””;

4) dominującą normę wyżywienia, oznaczającą normę wyżywienia, według której przygotowana jest większość posiłków wydawanych w danej jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej „jednostką”, w danym dniu.

§ 4. 1. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, przysługuje wyżywienie według normy „Fs”.

2. Norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, składa się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości stawki budżetowej normy wyżywienia „Fs”, w następujących proporcjach:

1) śniadanie — ok. 25 % stawki;

2) obiad — ok. 50 % stawki;

3) kolacja — ok. 25 % stawki.

§ 5. 1. Norma wyżywienia „Fs” realizowana jest w formie:

1) gotowych posiłków, w tym jeden posiłek gorący, albo

2) suchego prowiantu.

2. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe w warunkach uniemożliwiających korzystanie z gotowych posiłków wydaje się suchy prowiant o wartości stawki budżetowej normy „Fs”.

3. W przypadku braku możliwości przygotowania posiłków dla funkcjonariuszy na terenie jednostki kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, może wyrazić zgodę na żywienie za pośrednictwem zakładów żywienia zbiorowego. Za podstawę rozliczeń przyjmuje się stawkę budżetową normy „Fs” podwyższoną nie więcej niż o 50 %.

4. Niepobrane przez funkcjonariusza wyżywienie, przysługujące mu w danym dniu, nie podlega wydaniu w dniu następnym.

5.  Funkcjonariusze opuszczający jednostkę w związku z udzieloną przepustką trwającą dłużej niż 8 godzin otrzymują wyżywienie do czasu faktycznego opuszczenia jednostki.

§ 6. 1. Wysokość stawki budżetowej normy „Fs” wynosi 21,10 zł.

2. Wysokość stawki budżetowej, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji o ustalony w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podstawę waloryzacji stanowi kwota stawki budżetowej normy „Fs” w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja nastąpiła.

3.  Zmiana wysokości stawki budżetowej normy „Fs”, o której mowa w ust. 2, następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

4. Kwotę stawki budżetowej normy „Fs” zaokrągla się do dziesiętnej części złotego w górę.

§ 7. 1. Funkcjonariuszom, którzy ukończyli szkolenie zawodowe odpowiednie dla oficerów, chorążych lub podoficerów, oraz innym zaproszonym funkcjonariuszom przysługuje uroczysty obiad promocyjny według normy wyżywienia „Fo”. Łączna ilość obiadów wydanych zaproszonym funkcjonariuszom nie może przekraczać liczby absolwentów szkoły.

2. Wysokość stawki budżetowej normy „Fo” ustala się w kwocie stanowiącej 80 % stawki budżetowej normy „Fs”.

3. Kwotę stawki budżetowej normy „Fo” zaokrągla się do dziesiętnej części złotego w górę.

§ 8. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, trwające:

1) nie dłużej niż dobę i wynoszące:

a) od 8 do 12 godzin — przysługuje wyżywienie w wymiarze 50 % wysokości stawki budżetowej normy „Fs”,

b) ponad 12 godzin — przysługuje pełne wyżywienie;

2) dłużej niż jedną dobę — za każdą dobę przysługuje pełne wyżywienie, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę przysługuje wyżywienie do czasu faktycznego zakończenia tych czynności, w ustalonych przez kierownika jednostki godzinach wydawania poszczególnych posiłków.

§ 9. 1. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe:

1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w czasie wykonywania czynności służbowych efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w czasie wykonywania czynności służbowych efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 °C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25 °C,

3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w czasie wykonywania czynności służbowych efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca

— przysługuje norma „Pf” w dniach wykonywania tych czynności.

2. Posiłki sporządzone według normy „Pf” powinny zawierać około 50—55 % węglowodanów, 30—35 % tłuszczów, 15 % białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

§ 10. 1. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe:

1) w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 °C,

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

3) przy pracach na otwartej przestrzeni w temperaturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 25 °C,

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w czasie wykonywania czynności służbowych efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187kJ) u kobiet,

5) na stanowiskach służby, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C

— zapewnia się napoje według normy „Pf” w dniach wykonywania tych czynności.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusze otrzymują napoje w niezbędnej ilości, w temperaturze odpowiedniej do warunków wykonywania czynności służbowych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, napoje wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

§ 11. Wysokość stawki budżetowej normy „Pf” wynosi 3,20 zł.

§ 12. 1. Funkcjonariuszom, w czasie wykonywania czynności służbowych szefa kuchni w ośrodku, przysługują posiłki wydawane w godzinach pełnienia służby, według dominującej normy wyżywienia.

2. Funkcjonariuszom, w czasie wykonywania czynności służbowych szefa kuchni w zakładach karnych i aresztach śledczych, przysługują posiłki wydawane w godzinach pełnienia służby, według dominującej normy wyżywienia przygotowanej dla osadzonych.

§ 13. 1. Dopuszcza się przekroczenia dziennej stawki budżetowej każdej z norm wyżywienia do (+/-)10 %.

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z sezonowością występowania artykułów spożywczych na rynku i zróżnicowaniem cen w zależności od pory roku, dopuszcza się przekroczenia stawki budżetowej każdej z norm wyżywienia do (+/-)25 %, pod warunkiem niepogorszenia jakości wyżywienia. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki, na wniosek funkcjonariusza nadzorującego służbę żywnościową.

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek kierownika jednostki, może wyrazić zgodę na podwyższenie stawki budżetowej norm wyżywienia „Fs” i „Fo” nie więcej niż o 80 %.

4.  Przekroczenia dziennych stawek budżetowych każdej z norm wyżywienia rozlicza się w tej samej normie.

5. Przekroczenia stawki dziennej, o których mowa w ust. 3, na koniec roku sprawozdawczego uważa się za szkodę w majątku Służby Więziennej.

§ 14. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe — w czasie przekraczającym ustawowy wymiar czasu służby — w ramach:

1) grup interwencyjnych, polegające na wykonywaniu następujących zadań:

a) zmierzających do zapobiegania wypadkom nadzwyczajnym lub likwidowania ich skutków,

b) konwojowania osadzonych wymagających wzmożonych działań ochronnych,

c) związanych z przeprowadzaniem kontroli wykonywanych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,

2) wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby

— przysługuje wyżywienie na zasadach określonych w rozporządzeniu.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby (Dz. U. Nr 62, poz. 572), które na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.