ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień (Dz. U. Nr 198, poz. 1928 oraz z 2009 r. Nr 134, poz. 1109) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli przepis niniejszego rozporządzenia tak stanowi, zawiadomienie jest sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 2) ), opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 3) ), i przesyłane drogą teletransmisji danych (zawiadomienie w formie elektronicznej).”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zawiadomień w formie elektronicznej.”;

2) w § 4 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) zawiadomienie o wykonywaniu tymczasowego aresztowania;”;

3) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane i przekazywane w formie elektronicznej, z wykorzystaniem pliku zawierającego jedno bądź więcej zawiadomień.”;

4) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego, jeżeli tymczasowe aresztowanie wykonywane jest w formie umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a w przypadku gdy umieszczenie w odpowiednim zakładzie leczniczym nastąpiło po wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, zawiadomienie to przesyła organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.”;

5) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Zawiadomienie o wykonywaniu tymczasowego aresztowania, zawierające informację o miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane i przekazywane w formie elektronicznej, z wykorzystaniem pliku zawierającego jedno bądź więcej zawiadomień.”;

6) załączniki nr 1—12 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—12 do niniejszego rozporządzenia;

7) dodaje się załącznik nr 13 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2011 r. (poz. 461)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.