ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu warszawsko-praskim.

2) Wydziału Gospodarczego — dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.”;

2) w § 4:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku — Wydział Gospodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego,”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu — Wydział Gospodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: konińskiego, poznańskiego i zielonogórskiego,”,

c) po pkt 9 dodaje pkt 9a w brzmieniu:

„9a) w Sądzie Rejonowym w Szczecinie — Wydział Gospodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640 oraz z 2006 r. Nr 135, poz. 960.