ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) skargi kasacyjnej,”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.”;

2)w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpis stały w kwocie 1 000 zł pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tych sprawach.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także od skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tych sprawach.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wpis stały w kwocie 3 000 zł pobiera się od skargi na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach o zamówienie publiczne.”;

3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i od skargi o wznowienie postępowania pobiera się taki sam wpis jak od wniosku o wszczęcie postępowania, a od zażalenia — piątą część tego wpisu.”;

4) w § 53 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) od wniosku o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,”;

5) § 54 otrzymuje brzmienie:

„§ 54. 1. Dziesiątą część wpisu stosunkowego pobiera się:

1) od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,

2) od wniosku o ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości,

3) od wniosku o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono,

4) od wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,

5) za zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenie do planu zmian lub uzupełnień.

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, oblicza się:

1) w wypadkach przewidzianych w pkt 1, 2 i 4 — od wartości egzekwowanego roszczenia,

2) w wypadku przewidzianym w pkt 3 — od sumy wkładu,

3) w wypadku przewidzianym w pkt 5 — od sumy wydzielonej na zaspokojenie wierzycieli, a ściąga się przez potrącenie z tej sumy.”.

§ 2. 1. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, określone w nim stawki wpisów stosuje się, jeżeli obowiązek uiszczenia wpisu powstał po tym dniu.

2. Do postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych wszczętych przed dniem 5 lutego 2005 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1955, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874 i Nr 139, poz. 1323, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 609.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 948, z 1998 r. Nr 16, poz. 76 i Nr 50, poz. 315, z 1999 r. Nr 45, poz. 452 i Nr 91, poz. 1038, z 2000 r. Nr 117, poz. 1244, z 2001 r. Nr 131, poz. 1467, z 2002 r. Nr 44, poz. 416 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 649.