ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a także udzielania dotacji i pożyczek dla przywięziennych zakładów pracy.

§ 2. Wydatki Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwanego dalej „Funduszem Rozwoju”, są realizowane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących w szczególności wpłaty przywięziennych zakładów pracy, wpływy z oprocentowania rachunku bankowego (odsetki bankowe), środki pozostałe Funduszu Rozwoju z okresów poprzednich.

§ 3. Ze środków Funduszu Rozwoju przywięziennemu zakładowi pracy może być udzielona pożyczka bądź dotacja z przeznaczeniem na finansowanie działań, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

§ 4. 1. Udzielenie pożyczki następuje na wniosek kierownika przywięziennego zakładu pracy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie wysokości pożyczki;

2) określenie przeznaczenia pożyczki;

3) proponowany okres karencji oraz terminy spłaty pożyczki;

4) przewidywane rezultaty planowanego przedsięwzięcia.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości nie-przekraczającej kosztorysowej wartości przedsięwzięcia.

§ 5. 1. Pożyczki ze środków Funduszu Rozwoju są nieoprocentowane.

2. Pożyczki mogą być udzielane w transzach. § 6. Na wniosek pożyczkobiorcy można:

1) odroczyć termin spłaty pożyczki;

2) zamienić pożyczkę w całości lub w części na dotację.

§ 7. 1. Przyznanie dotacji następuje na wniosek kierownika przywięziennego zakładu pracy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) proponowaną wysokość dotacji;

2) określenie przeznaczenia dotacji;

3) przewidywane rezultaty planowanego przedsięwzięcia.

3. Dotacja może być przyznana do wysokości nie-przekraczającej kosztorysowej wartości przedsięwzięcia lub do wysokości poniesionych nakładów.

4. Przyznanie dotacji może być uzależnione od częściowego zaangażowania środków własnych przywięziennego zakładu pracy w realizację przedsięwzięcia określonego we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Dotacja może być przeznaczona na zrefinansowanie kosztów przedsięwzięcia już zrealizowanego w części bądź w całości przez przywięzienny zakład pracy.

6. Przywięzienny zakład pracy zwraca niezwłocznie tę część dotacji, której nie wykorzystał bądź wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Scentralizowanego Funduszu Rozwoju Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz zasad i trybu przyznawania pożyczek bądź dotacji przywięziennym zakładom pracy ze środków tego Funduszu (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 28), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703).