ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI, MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres zawiadomień, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób i terminy ich przesyłania przez sądy, zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze:

1) wojskowym komendantom uzupełnień w przypadku podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej:

a) mężczyzn — począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski — 60 lat życia,

b) kobiet, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski — 60 lat życia;

2) wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) — w przypadku, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej:

a) mężczyzn — począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,

b) kobiet — posiadających kwalifikacje określone w art. 48 ust. 1 ustawy — począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

§ 2. Zakres zawiadomień, o których mowa w § 1:

1) przesyłanych przez sądy i dotyczących osób, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) przesyłanych przez zakłady poprawcze i dotyczących osób umieszczonych lub zwolnionych z zakładu poprawczego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) przesyłanych przez sądy i dotyczących osób prawomocnie skazanych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) przesyłanych przez zakłady karne oraz areszty śledcze i dotyczących osób osadzonych lub zwolnionych z zakładu karnego lub aresztu śledczego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Zawiadomienia, o których mowa w § 2, przesyła się drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. Zawiadomienia przesyła się:

1) wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,

2) wojskowym komendantom uzupełnień, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy

— niezwłocznie po zastosowaniu tymczasowego aresztowania, uprawomocnieniu się wyroku skazującego, osadzeniu lub zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo po umieszczeniu lub zwolnieniu z zakładu poprawczego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

J. Miller

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. (poz. 65)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministrów: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 25, poz. 113), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2006 r. na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).