ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

Na podstawie art. 115 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

2) zakład karny — zakład karny, areszt śledczy, wyodrębniony oddział aresztu śledczego w zakładzie karnym, wyodrębniony oddział zakładu karnego w areszcie śledczym.

§ 2. Zakres współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności wyznaczają:

1) potrzeby udzielenia świadczeń zdrowotnych niezbędnych ze względu na stan zdrowia osoby pozbawionej wolności;

2) możliwości podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności do udzielenia osobie pozbawionej wolności świadczeń zdrowotnych niezbędnych ze względu na stan jej zdrowia.

§ 3. 1. Dyrektor zakładu karnego, na wniosek kierownika podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, podejmuje decyzję o skierowaniu osoby pozbawionej wolności do podmiotu leczniczego albo uzgadnia z kierownikiem tego podmiotu warunki, w jakich świadczenie zdrowotne będzie udzielone tej osobie na terenie zakładu karnego.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 115 § 5 pkt 1 Kodeksu, decyzję, o której mowa w ust. 1, podejmuje członek wezwanego zespołu ratownictwa medycznego kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

§ 4. 1. W przypadkach o których mowa w art. 115 § 5 pkt 2 Kodeksu, kierownik podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności uzgadnia z kierownikiem podmiotu leczniczego położonego najbliżej zakładu karnego termin i miejsce udzielenia osobie pozbawionej wolności świadczenia zdrowotnego.

2. W przypadku gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego przez podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, osobie pozbawionej wolności nastąpiłoby ze znacznym opóźnieniem albo szczególne względy zdrowotne uzasadniają przeprowadzenie specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji przez inny podmiot leczniczy, termin i miejsce udzielenia osobie pozbawionej wolności świadczenia zdrowotnego uzgadnia się z kierownikiem tego innego podmiotu leczniczego.

§ 5. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 115 § 5 pkt 3 Kodeksu, podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych osobie pozbawionej wolności:

1) w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 3) );

2) w sytuacji innej niż określona w pkt 1:

a) na wniosek osoby pozbawionej wolności, okazującej dokument uprawniający do korzystania z przepustki lub czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego, oraz

b) jeżeli w miejscowości, w której znajduje się podmiot leczniczy, nie ma podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, w którym mogłyby być udzielone świadczenia zdrowotne.

2. Jeżeli osoba pozbawiona wolności w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wymaga udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego przez okres dłuższy niż określony w przepustce lub czasowym zezwoleniu na opuszczenie zakładu karnego, kierownik podmiotu leczniczego, w którym przebywa ta osoba, bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora zakładu karnego, który wystawił dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

§ 6. 1. Jeżeli zachodzi konieczność konwojowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej osoby pozbawionej wolności przebywającej w podmiocie leczniczym, konwojowanie następuje w sposób ustalony przez dyrektora zakładu karnego w porozumieniu z kierownikiem tego podmiotu.

2. Kierownik podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności uzgadnia z kierownikiem podmiotu leczniczego, w którym przebywa konwojowana osoba pozbawiona wolności, termin oraz sposób przeniesienia tej osoby do odpowiedniego ze względu na jej stan zdrowia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków przeniesienia z kierownikiem podmiotu leczniczego.

§ 7. Kierownik podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności bezzwłocznie informuje dyrektora zakładu karnego o ustaleniach, o których mowa w § 4 i § 6 ust. 2.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 4)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz. 1240 i 1241.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności (Dz. U. Nr 171, poz. 1665), które traci moc z dniem wejścia w życie niniej szego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).