ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz przeprowadzania konkursu na to stanowisko

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zwanego dalej „Instytutem”, oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu, w szczególności sposób ogłaszania konkursu, skład i zadania komisji konkursowej oraz sposób wyłaniania kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu.

§ 2. O stanowisko Dyrektora Instytutu może ubiegać się osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie;

2) posiada udokumentowaną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego w sposób określony w przepisach o służbie zagranicznej;

3) posiada obywatelstwo polskie;

4) korzysta z pełni praw publicznych;

5) posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;

6) posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 3. Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu zarządza minister właściwy do spraw zagranicznych, zwany dalej „ministrem”, co najmniej na 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego Dyrektora Instytutu lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym powstała inna przyczyna powołania Dyrektora Instytutu.

§ 4. 1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Instytutu zamieszcza się niezwłocznie na stronie internetowej Instytutu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „ministerstwem”, na stronach internetowych polskich placówek zagranicznych, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu oraz ministerstwa.

2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Instytutu zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) informację o wymaganiach określonych w § 2;

3) kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie predyspozycji i umiejętności kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu;

4) informację o dokumentach i oświadczeniach potwierdzających spełnienie wymagań, określonych w § 2;

5) informację o sposobie, terminie oraz miejscu składania zgłoszeń.

3. Termin składania zgłoszeń i oświadczeń nie może być krótszy niż 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu minister powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi pięciu członków, w tym:

1) dwóch przedstawicieli Instytutu, zatrudnionych w nim w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazanych przez Radę Instytutu;

2) trzech przedstawicieli ministra.

2.  Minister wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej spośród jej członków.

3. Rada Instytutu wskazuje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 6. Zadaniem komisji konkursowej jest:

1) sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości zgłoszeń;

2) dopuszczenie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie do konkursu;

3) przeprowadzenie konkursu, a w szczególności zapewnienie jego prawidłowego przebiegu.

§ 7. 1. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący.

3. Z posiedzeń komisji są sporządzane protokoły. Protokół podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

4.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności przewodniczącego oraz co najmniej dwóch członków komisji.

§ 8. 1. Komisja konkursowa, na podstawie przesłanych dokumentów i oświadczeń, stwierdza, czy kandydat spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, oraz dopuszcza kandydata do konkursu.

2. W przypadku odmowy dopuszczenia kandydata do konkursu ze względu na niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, kandydat może, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia go o tym rozstrzygnięciu, zwrócić się za pośrednictwem komisji konkursowej do ministra o rozstrzygnięcie zasadności tej odmowy.

3. W przypadku gdy minister uzna bezzasadność odmowy dopuszczenia kandydata do konkursu, komisja konkursowa dopuszcza kandydata do konkursu.

4. Zawiadomienia kandydatów o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do konkursu dokonuje się na piśmie, listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem jego odbioru.

§ 9. Każdemu kandydatowi dopuszczonemu do drugiego etapu konkursu Instytut udostępnia ustalony przez komisję konkursową jednakowy zestaw materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym tej jednostki.

§ 10. 1. Konkurs obejmuje dwa etapy:

1) sprawdzenie spełniania przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) rozmowę kwalifikacyjną.

2. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje sprawdzenie wiedzy kandydata wymaganej do zajmowania stanowiska Dyrektora Instytutu, ocenę predyspozycji osobistych do zajmowania stanowiska Dyrektora Instytutu oraz umiejętności kierowniczych.

§ 11. 1. Konkurs uznaje się za rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu zwykłą większość głosów.

2. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, przewodniczący zarządza drugą turę głosowania, do której dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali tę samą największą liczbę głosów. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska większości głosów, minister zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu.

3. Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa wskazuje kandydata oraz sporządza uzasadnioną rekomendację, którą przedstawia wraz z dokumentacją konkursu Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych.

4. Komisja konkursowa niezwłocznie powiadamia na piśmie kandydatów o wynikach postępowania konkursowego.

§ 12. Wyniki konkursu są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Instytutu i ministerstwa oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu i ministerstwa.

§ 13. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową, że żaden z kandydatów nie spełnia warunków wymaganych do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu, lub stwierdzenia naruszenia warunków przeprowadzenia konkursu, minister zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu. Minister może powołać nową komisję konkursową.

§ 14. W przypadku niepowołania Dyrektora Instytutu spośród kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową, minister zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu.

§ 15. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po powołaniu Dyrektora Instytutu przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 16. Instytut zapewnia środki finansowe i warunki do przeprowadzenia konkursu oraz obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).