ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. W sprawach pobierania opłat tytułem rozpatrywania wniosków o wydanie wizy Schengen oraz katalogu osób zwolnionych z opłaty za rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy Schengen stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy przeliczaniu stawek opłat konsularnych wymienionych w Taryfie Opłat Podstawowych na walutę, w której pobierana jest opłata konsularna, stosuje się kurs referencyjny euro ogłaszany przez Europejski Bank Centralny obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.”;

3) w § 8 uchyla się ust. 2;

4) uchyla się § 9;

5) w § 10:

a) w pkt 1:

— lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) dla stypendystów kierowanych z kraju na studia za granicę oraz stypendystów obywateli państw obcych podejmujących naukę w polskich szkołach średnich i wyższych lub kierowanych na staże w placówkach naukowo-badawczych, w zakresie spraw bezpośrednio związanych z ich przyjazdem, nauką i studiami,”,

— lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w związku z udzielaniem wiz dyplomatycznych i służbowych w paszportach dyplomatycznych, służbowych lub zwykłych”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykonywane na rzecz:

a) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego miały ukończone 70 lat — czynności konsularne określone w pozycjach 1.01, 1.02, 1.06, 1.08 i 1.09 Taryfy Opłat Podstawowych,

b) osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji — czynności konsularne określone w pozycjach 1.01—1.03 oraz 1.05—1.09 Taryfy Opłat Podstawowych,

c) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu albo paszportu tymczasowego z powodu jego wady technicznej — czynności konsularne określone w poz. 1.01—1.03 oraz 1.05—1.08 Taryfy Opłat Podstawowych,

d) żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju — czynności konsularne określone w pozycjach 1.01, 1.02, 1.06, 1.08 i 1.09 Taryfy Opłat Podstawowych,”,

c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) czynności konsularne polegające na wykreśleniu w paszporcie rodzica danych małoletniego dziecka.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Opłaty konsularne określone w pozycjach 1.01 i 1.02 Taryfy Opłat Podstawowych obniża się o 50 % w przypadku wydania paszportów:

1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

2) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej łub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

3) kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm. 4) );

4) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26. roku życia.

2. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu, o których mowa w ust. 1, przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.”;

7) uchyla się § 11a;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Opłaty konsularne określone w pozycjach 1.02 i 1.03 Taryfy Opłat Podstawowych obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku:

1) ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm. 5) );

2) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości:

3) z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

2. Wysokość opłaty za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu — w przypadku paszportu z terminem ważności na 10 lat lub jedną piątą — w przypadku wydania paszportu z terminem ważności na 5 lat.

3. Nie pobiera się opłaty konsularnej od obywatela polskiego przebywającego za granicą za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania przez tego obywatela na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju.”;

9) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy, o której mowa w art. 2 pkt 2–5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009 r., str. 1) oraz katalogu osób zwolnionych z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie tej wizy, stosuje się odpowiednie przepisy tego kodeksu.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Z uwzględnieniem § 6 niniejszego rozporządzenia, przepisy dotyczące ulg i zwolnień w zakresie rozpatrywania wniosków wizowych zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) stosuje się odpowiednio przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie wizy krajowej.”;

10) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Konsul albo organ administracji publicznej doręczający w kraju dokument, o którym mowa w pozycji 10.02 Taryfy Opłat Podstawowych, może w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych sytuacją osobistą strony, obniżyć należną opłatę konsularną lub odstąpić od jej pobrania. Obniżenie opłaty lub odstąpienie od jej pobrania następuje na uzasadniony wniosek strony.”;

11) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Konsul może w indywidualnych przypadkach zwolnić z opłat konsularnych, jeżeli służy to propagowaniu interesów kulturalnych, gospodarczych, jak również interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki rozwoju lub w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu publicznego albo jeżeli przemawiają za tym względy humanitarne.”;

12) w § 16 w ust. 1:

a) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) kosztów zlecanych przez strony doręczeń dokumentów dotyczących spraw załatwianych drogą korespondencyjną, kosztów telekomunikacyjnych, dodatkowej oprawy uroczystości ślubnych, wykonania zdjęć paszportowych, zakupu wydawnictw,”,

b) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) dodatkowych kosztów zleconego przez stronę doręczenia paszportu lub paszportu tymczasowego w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.”;

13) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. W stosunku do obywateli polskich przebywających czasowo za granicą konsul może w uzasadnionych przypadkach losowych odstąpić od pobrania opłaty konsularnej na miejscu za wydanie paszportu tymczasowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, konsul ustala wysokość opłaty konsularnej w złotych i określa termin oraz tryb zapłaty.”;

14) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

1)  Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 63, poz. 444, z 2007 r. Nr 107, poz. 741 i Nr 233, poz. 1718 oraz z 2009 r. Nr 74, poz. 635.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172, z 2908 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, poz. 791 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51.