ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 117a ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w czasie przerwy w głosowaniu.

§ 2. 1. Drzwi i okna w pomieszczeniu, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej, zwanej dalej „komisją”, powinny być zamknięte w sposób uniemożliwiający dostanie się osób nieupoważnionych do lokalu w czasie przerwy w głosowaniu.

2. Po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu drzwi i okna w pomieszczeniu, w którym znajduje się lokal komisji, powinny zostać opieczętowane.

§ 3. 1. Przed rozpoczęciem głosowania konsul informuje organ państwa przyjmującego właściwy w sprawach ochrony porządku publicznego w miejscu, w którym znajduje się lokal komisji, o organizowaniu wyborów i w razie potrzeby zwraca się z prośbą o udzielenie przez ten organ pomocy stosownej do okoliczności.

2. Konsul powinien być obecny przy opieczętowaniu drzwi i okien do lokalu komisji po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu oraz przy otwarciu lokalu przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu.

3. W czasie przerwy w głosowaniu konsul lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje okresowej kontroli lokalu komisji znajdującego się poza siedzibą placówki zagranicznej, polegającej na sprawdzeniu zamknięcia drzwi i okien oraz stanu pieczęci.

4. Jeżeli lokal komisji, znajdujący się poza siedzibą placówki zagranicznej, jest usytuowany w miejscu, w którym występuje zagrożenie przestępczością lub terroryzmem, konsul wzywa organ, o którym mowa w ust. 1, do ustanowienia dozoru lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu, a w przypadku odmowy zamawia w tym celu usługi wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się ochroną osób i mienia.

5. W przypadku powzięcia wiadomości o zaistniałym lub zamierzonym wtargnięciu osoby nieupoważnionej do lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu konsul niezwłocznie:

1) wzywa osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo placówki zagranicznej do podjęcia działań ochronnych — jeżeli lokal komisji znajduje się w siedzibie placówki zagranicznej;

2) zwraca się do organu, o którym mowa w ust. 1, o udzielenie pomocy stosownej do okoliczności — jeżeli lokal komisji znajduje się poza siedzibą placówki zagranicznej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385.