ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 85, poz. 935 oraz z 2005 r. Nr 181, poz. 1520) w § 2 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić konsulowi po jednym kandydacie na członka każdej z obwodowych komisji wyborczych spośród wyborców zamieszkałych w obwodzie wyborczym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.