ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1403) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz stanowisk, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zwanego dalej „Instytutem”.

§ 2. Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych w Instytucie pracowników:

1) zarządzających;

2) analityczno-eksperckich;

3) bibliotecznych i dokumentacji naukowej;

4) administracyjnych, informacji publicznej i szkoleń;

5) pomocniczych i obsługi.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym — rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pracownikach zarządzających — rozumie się przez to dyrektora Instytutu, jego zastępców oraz głównego księgowego.

§ 4. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz stanowisk, kwalifikacji i maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń pracowników zarządzających, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz stanowisk, kwalifikacji, zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego pracowników, o których mowa w § 2 pkt 2—5, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 7. Pracownikom zarządzającym przysługuje miesięczne wynagrodzenia kwotowe, którego maksymalną wysokość dla poszczególnych stanowisk określa się w relacji do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem”.

§ 8. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 9. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności dyrektor Instytutu może przyznać pracownikom, o których mowa w § 2 pkt 2—4, dodatek specjalny na czas określony.

2. Dodatek specjalny może być przyznany również, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań, na czas określony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 10. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ).

§ 11. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia — jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia — po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia — po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W przypadku gdy praca w Instytucie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Odprawę oblicza się według przepisów obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

§ 12. 1. Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 3 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe, pozostający w dyspozycji dyrektora Instytutu.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 13. 1. Tworzy się fundusz premiowy, przeznaczony na finansowanie premii pracowników pomocniczych i obsługi.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 14. Pracownik Instytutu, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 sierpnia 2005 r. (poz. 1381)

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 40, poz. 410), które utraciło moc z dniem 10 maja 2002 r.