ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Konsul dokonuje korekty stosowanych stawek opłat konsularnych w przypadku zmian notowań kursu waluty, w której pobierana jest opłata konsularna, w stosunku do euro, jeżeli ostatniego dnia poprzedniego kwartału zmiana ta przekroczy 5% lub jeżeli wynika to z ustaleń dokonanych w ramach lokalnej współpracy konsularnej placówek państw członkowskich Unii Europejskiej.”;

2) w § 10 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji — czynności konsularne określone w poz. 1.01-1.03 oraz 1.05-1.10 Taryfy Opłat Podstawowych,

c) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu albo paszportu tymczasowego z powodu jego wady technicznej — czynności konsularne określone w poz. 1.01-1.03 oraz 1.05-1.07 Taryfy Opłat Podstawowych,”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Konsul może w drodze kurtuazji obniżyć opłatę konsularną lub zwolnić z opłat konsularnych funkcjonariuszy Narodów Zjednoczonych lub innych organizacji międzynarodowych oraz osobistości życia publicznego państwa przyjmującego, osobistości życia polonijnego, jak również szefów i urzędników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw trzecich.

2. Konsul może w indywidualnych przypadkach obniżyć opłatę konsularną lub zwolnić z opłat konsularnych, jeżeli służy to propagowaniu interesów kulturalnych, gospodarczych, jak również interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki rozwoju lub w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu publicznego albo jeżeli przemawiają za tym względy humanitarne.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 167, poz. 1131.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 63, poz. 444, z 2007 r. Nr 107, poz. 741 i Nr 233, poz. 1718, z 2009 r. Nr 74, poz. 635 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1710.