ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji, zwanego dalej „wnioskiem”, oraz liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.

§ 2. Wniosek, składany konsulowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji, a także jej małżonek oraz małoletni objęci wnioskiem dołączają do wniosku po dwie wyraźne, aktualne fotografie o wymiarach 5 cm x 4 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, oddzielnie dla każdej osoby.

2. Wymogu dotyczącego okularów z ciemnymi szkłami nie stosuje się do osób z trwałą utratą wzroku (niewidomi), potwierdzoną zaświadczeniem lekarza okulisty.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania (Dz. U. Nr 26, poz. 294).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 czerwca 2004 r. (poz. 1733)

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE WIZY WJAZDOWEJ W CELU REPATRIACJI

(PDF)1)  Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437).