ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 157, poz. 1324) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) Ip. 59 otrzymuje brzmienie:


59 Republika Islandii

Wielonarodowy Dom Kultury „Ahus” Reykjavik, Hverifisgotu 18

59

2) Ip. 156 otrzymuje brzmienie:


156 Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Edynburg, Konsulat Generalny RP
2 Kinnear Road
156

3) uchyla się Ip. 163.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz, 1437).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.