ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 85, poz. 935) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który uzyskał rejestrację listy okręgowej kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów w okręgu wyborczym właściwym dla m.st. Warszawy, lub upoważniona przez niego osoba, może zgłosić konsulowi po jednym kandydacie na członka każdej z obwodowych komisji wyborczych spośród wyborców zamieszkałych w obwodzie wyborczym. W zgłoszeniu podaje się nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia, imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer paszportu kandydata oraz dołącza oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej obwodowej komisji wyborczej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.