ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

dla wyborców przebywających za granicą

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się obwody głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą.

2. Wykaz obwodów, ich numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje dziatem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 97, poz. 870 oraz z 2003 r. Nr 118, poz. 1111).