ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530, z 2006 r. Nr 63, poz. 444 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 741 i Nr 233, poz. 1718) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a.W sprawach pobierania opłat tytułem rozpatrywania wniosków o wydanie wizy jednolitej oraz katalogu osób zwolnionych z opłaty za rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy jednolitej stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.”;

2) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku przewidzianej w rozporządzeniu obniżki opłat konsularnych wysokość obniżonej opłaty konsularnej ustala się przez ponowne naliczenie opłaty podstawowej, z zastosowaniem zniżki, oraz naliczenie od uzyskanej kwoty zryczałtowanych kosztów rzeczywistych, z zastosowaniem zasady określonej w ust. 4.”;

3) w § 10 w pkt 1 po lit. p dodaje się lit. r oraz lit. s w brzmieniu:

„r) w sprawach związanych z wnioskami o odszkodowanie i zadośćuczynienie składanymi na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm. 3) ).

s) w sprawach przyjęcia wniosku i wydania Karty Polaka na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367);”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Konsul albo w kraju organ administracji publicznej doręczający dokument, o którym mowa w pozycji 67 Taryfy Opłat Podstawowych, może w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych sytuacją osobistą strony, obniżyć należną opłatę konsularną lub w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie odstąpić od jej pobrania.

2. Zniżki ustala się, biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku oraz słuszny interes strony, w wysokości odpowiednio: 25 %, 50 % lub 75 %, zaokrąglając poszczególne składniki opłaty konsularnej do pełnych jednostek w górę.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Konsul może w drodze kurtuazji zwolnić z opłat konsularnych funkcjonariuszy Narodów Zjednoczonych lub innych organizacji międzynarodowych oraz osobistości życia publicznego państwa przyjmującego, osobistości życia polonijnego, jak również szefów i urzędników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw trzecich.

2. Konsul może w indywidualnych przypadkach zwolnić z opłat konsularnych, jeżeli służy to propagowaniu interesów kulturalnych, gospodarczych, jak również interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki rozwoju lub w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu publicznego.”;

6) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2009 r.

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. Nr 191, poz. 1372 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74.