ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych i członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zwanym dalej „urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego, zwaną dalej „formacją”.

§ 2. Formacja prowadzi samodzielnie lub we współdziałaniu z profesjonalnymi służbami ratowniczymi działania ratownicze w czasie wojny, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także likwiduje skutki zaistniałych awarii i katastrof w urzędzie.

§ 3. 1. W skład formacji wchodzą:

1) komenda formacji — 2 osoby;

2) drużyna ratownictwa ogólnego — 12 osób;

3) trzy drużyny sanitarne — każda po 10 osób;

4) drużyna porządkowo-ochronna — 7 osób;

5) drużyna logistyczna — 9 osób.

2. Skład osobowy formacji powołuje dyrektor generalny służby zagranicznej spośród pracowników urzędu.

§ 4. 1. Działaniami formacji w czasie akcji ratunkowej kieruje komenda formacji.

2. Komenda formacji odpowiada za gotowość formacji do wykonywania działań ratowniczych, w szczególności za jej organizację, wyposażenie i szkolenie członków formacji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej — sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1368.