ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 444) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w pkt 1:

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na wniosek polskich organów administracji publicznej oraz sądów i prokuratur, dotyczące sporządzania protokołów przesłuchania stron, świadków i biegłych oraz doręczeń lub wydobycia dokumentów,”,

— lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) dla obywateli polskich w sprawach roszczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, inwalidów wojennych i kombatantów oraz ich rodzin, z ubezpieczenia społecznego lub opieki społecznej,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) czynności konsularne określone w pozycjach 1—7 i 9 Taryfy Opłat Podstawowych, wykonywane na rzecz:

a) osób, które w dniu złożenia podania o wydanie dokumentu paszportowego miały ukończone 70 lat,

b) osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich pobyt za granicą jest związany z długotrwałym leczeniem lub z koniecznością poddania się operacji,

c) osób, które złożyły wniosek o wydanie dokumentu paszportowego z powodu jego wady technicznej,

d) żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Opłaty konsularne określone w pozycjach 1, 2 i 3 Taryfy Opłat Podstawowych obniża się o 50 % w przypadku wydania dokumentu paszportowego:

1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 2) ), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

2) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

3) kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm. 3) );

4) uczącej się młodzieży i studentom szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia.

2. W razie zbiegu tytułów do ulgowej opłaty konsularnej, o której mowa w ust. 1, przysługuje tylko jedna ulgowa opłata konsularna.”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Opłatę konsularną określoną w pozycji 1 Taryfy Opłat Podstawowych obniża się o 50 % w przypadku wydania dokumentu paszportowego małoletniemu do 7. roku życia.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Opłaty konsularne określone w pozycjach 2—5 Taryfy Opłat Podstawowych obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, w związku:

1) ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;

2) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

3) z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

2. Wysokość opłaty za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu — w przypadku paszportu z terminem ważności na 10 lat, lub jedną piątą — w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

3. W przypadku paszportu wydanego na okres krótszy niż 5 lat wysokość opłaty ustala się, stosując odpowiednio ust. 2

4. Nie pobiera się opłaty konsularnej od obywatela polskiego przebywającego za granicą za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania przez niego na doręczenie paszportu wydanego w kraju.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Opłatę konsularną za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy dla małoletnich oraz uczniów i studentów szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia obniża się o 25 %, zaokrąglając do pełnych jednostek w górę.

2. Nie pobiera się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, zwanego dalej „obywatelem UE”.

3. Za członka rodziny obywatela UE uważa się:

1) małżonka obywatela UE;

2) bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub bezpośredniego zstępnego jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

3) bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub bezpośredniego wstępnego jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje także cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny:

1) obywatela Konfederacji Szwajcarskiej;

2) obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

6) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. W przypadku wydania decyzji o unieważnieniu paszportu zwrot opłaty za jego wydanie przysługuje za każdy pełny rok objęty unieważnieniem paszportu.

2. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi ustala się, przyjmując za każdy pełny rok jedną dziesiątą — w przypadku paszportu z terminem ważności na 10 lat, lub jedną piątą — w przypadku paszportu z terminem ważności na 5 lat, część opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku paszportu wydanego na okres krótszy niż 5 lat wysokość opłaty podlegającej zwrotowi ustala się, stosując odpowiednio ust. 2.

4. Zwrotu opłaty dokonuje się w kasie urzędu konsularnego lub na rachunek bankowy osoby, której paszport został unieważniony, po potrąceniu kosztów związanych z przelewem bankowym i po zwróceniu unieważnionego paszportu. W przypadku osób małoletnich zwrotu dokonuje się odpowiednio jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych.

5. W przypadku unieważnienia paszportu wydanego przez organ krajowy zwrotu opłaty paszportowej dokonuje się według zasad określonych w ust. 2 i 3. Kwotę podlegającą zwrotowi, wyrażoną w złotych, wypłaca się w walucie przewidzianej w Taryfie Opłat Konsularnych, przeliczoną według kursu średniego obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w dniu podjęcia decyzji.”;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 920).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 658.