ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych;

2) wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

§ 2. 1. Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami (pławami), z tym że:

1) strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm — bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm;

2) strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m — bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;

3) wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm — bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.

2. W przypadku gdy granice stref dla umiejących i niemiejących pływać wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających, nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).

3. W kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m należy oznaczyć głębokość wody poprzez:

1) umieszczenie napisów informujących o głębokości na ścianach lub dnie niecek basenowych — w pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;

2) zamieszczenie tabliczek informujących o głębokości wody na pomostach lub bojach — w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

§ 3. 1. Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.

2. Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.

§ 4. 1. Ustala się znaki zakazu:

1) A-1 — znak „kąpiel zabroniona”;

2) A-2 — znak „kąpiel zabroniona — szlak żeglowny”;

3) A-3 — znak „kąpiel zabroniona — most”;

4) A-4 — znak „kąpiel zabroniona — spiętrzenie wody”;

5) A-5 — znak „kąpiel zabroniona — woda skażona”;

6) A-6 — znak „kąpiel zabroniona — woda pitna”;

7) A-7 — znak „kąpiel zabroniona — hodowla ryb”;

8) A-8 — znak „skakanie do wody zabronione”.

2. Znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.

§ 5. 1. Ustala się znaki nakazu:

1) B-1 — znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”;

2) B-2 — znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”.

2. Znaki nakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.

§ 6. 1. Ustala się znaki informacyjne:

1) C-1 — znak „wiry”;

2) C-2 — znak „niebezpieczna głębokość wody”;

3) C-3 — znak „nagły uskok”;

4) C-4 — znak „pale”;

5) C-5 — znak „skały podwodne”;

6) C-6 — znak „kamieniste dno”;

7) C-7 — znak „sieci rybackie”;

8) C-8 — znak „wodorosty”;

9) C-9 — znak „zimna woda”;

10) C-10 — znak „plaża strzeżona”;

11) C-11 — znak „punkt medyczny”;

12) C-12 — znak „telefon”.

2. Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm.

§ 7. Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.

§ 8. Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9. 1. Ustala się oznaczenia kolorów flag:

1) flaga biała — kąpiel dozwolona;

2) flaga czerwona — zakaz kąpieli.

2. Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C;

2) widoczność jest ograniczona do 50 m;

3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

5) występują silne prądy wsteczne;

6) trwa akcja ratownicza;

7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

8) występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

9) występują wyładowania atmosferyczne.

3. Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc w zakresie dotyczącym sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, wzorów znaków zakazu, nakazu, informacyjnych oraz flag.