ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wykonywania zadań przez państwową inspekcję sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Inspekcją Sanitarną”, na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych służb.

§ 2. W skład Inspekcji Sanitarnej wchodzą:

1)  Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, który wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej „ustawą”, dla Głównego Inspektora Sanitarnego, w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1;

2)  państwowi inspektorzy sanitarni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, posiadający kompetencje właściwe dla państwowych powiatowych oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, powołani na obszar poszczególnych województw, zwani dalej „inspektorami sanitarnymi”, którzy wykonują określone w ustawie zadania w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1;

3)  pracownicy Inspekcji Sanitarnej.

§ 3. 1. Inspektorzy sanitarni są właściwi do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

2. Główny Inspektor jest organem drugiej instancji, który może także podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania inspektora sanitarnego, jeśli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa sanitarnego — w tych przypadkach Główny Inspektor staje się organem pierwszej instancji.

3. Główny Inspektor może upoważnić inspektorów sanitarnych i innych pracowników Inspekcji Sanitarnej wykonujących czynności kontrolne do zawierania umów z uprawnionymi podmiotami świadczącymi usługi diagnostyczne na wykonanie niezbędnych czynności, a w szczególności pobierania próbek i wykonywania badań laboratoryjnych.

4. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 3, następuje na podstawie umowy zawartej z uprawnionym podmiotem świadczącym usługi diagnostyczne.

§ 4. 1. Kontrole, w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1, związane z dostępem do informacji niejawnych przeprowadzają inspektorzy sanitarni posiadający odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.

2. Główny Inspektor może upoważnić na piśmie pracowników Inspekcji Sanitarnej, posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, do wykonywania czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagadnień sanitarnohigienicznych. Główny Inspektor prowadzi rejestr wydanych upoważnień.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1)  oznaczenie organu kontroli;

2)  datę i miejsce wystawienia;

3)  imię i nazwisko osoby uprawnionej do wykonania kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;

4)  określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

5)  wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

6)  podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

§ 5. 1. Dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania zadań Inspekcji Sanitarnej w stosunku do jednostek i osób, o których mowa w § 1, jest legitymacja Inspekcji Sanitarnej.

2. Legitymacja inspektora sanitarnego upoważnia, po okazaniu odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, do uzyskania przepustki do stacjonarnych i ruchomych obiektów jednostek, o których mowa w § 1.

3. Legitymacja pracownika Inspekcji Sanitarnej upoważnia, po okazaniu odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz upoważnienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, do uzyskania przepustki do stacjonarnych i ruchomych obiektów jednostek, o których mowa w § 1.

4. Przepustki, o których mowa w ust. 2 i 3, wydawane są odpowiednio przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.

5. Organem upoważnionym do wystawiania legitymacji jest Główny Inspektor, który również prowadzi ich rejestr.

§ 6. Kontrole sanitarne w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym odbywają się na podstawie informacji o:

1)  planowanych kontrolach;

2)  budowie lub likwidacji obiektu, a także o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia lub jego modernizacji;

3)  zdarzeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu funkcjonariuszy lub zdarzeniu mogącym spowodować zagrożenie stanu sanitarnego terenów, obiektów i urządzeń.

§ 7. Główny Inspektor sporządza i przesyła raz na dwa lata do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w odniesieniu do podległych im jednostek organizacyjnych, informację o planowanych kontrolach.

§ 8. 1. W celu zapewnienia realizacji ustawowych zadań związanych ze sprawowanym nadzorem sanitarnym przez Inspekcję Sanitarną kierownicy jednostek, o których mowa w § 1, przekazują Głównemu Inspektorowi niezbędne informacje dotyczące terenów, obiektów i urządzeń w podległych jednostkach, których stan sanitarnohigieniczny może mieć wpływ na zdrowie i życie funkcjonariuszy.

2. Jawne informacje o terenach, obiektach i urządzeniach jednostek, o których mowa w § 1, oraz informacje oznaczone klauzulą tajności „zastrzeżone”, „poufne” oraz „tajne” podlegają przekazaniu do Inspekcji Sanitarnej w formie arkusza informacyjnego. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadkach przekazania aktualizacji tych informacji.

3. Nie podlegają przekazaniu i aktualizacji, o których mowa w ust. 2, informacje o terenach, obiektach i urządzeniach o klauzuli tajności „ściśle tajne”, a także o klauzuli tajności niższej niż „ściśle tajne”, jeżeli ze względu na niejawny charakter działań podejmowanych na tych terenach, obiektach i urządzeniach nie można ujawnić ich nazw lub adresów.

4. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, w związku z zapobiegawczym nadzorem sanitarnym, każdorazowo przesyła Głównemu Inspektorowi zgłoszenie o budowie lub likwidacji obiektu, a także o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia lub modernizacji.

5. Główny Inspektor wyznacza, spośród rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych realizujących zadania na rzecz Inspekcji Sanitarnej, rzeczoznawcę posiadającego odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa do uzgadniania dokumentacji projektowej.

6. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, każdorazowo informują Inspekcję Sanitarną o podmiotach zewnętrznych najmujących powierzchnię w celu prowadzenia działalności na terenie obiektów, o których mowa w § 1.

7. Inspekcja Sanitarna nie ujawnia bez pisemnej zgody Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu, albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w odniesieniu do podległych im jednostek organizacyjnych informacji, w których posiadanie weszła w związku z realizacją ustawowych zadań.

8. Wzór arkusza informacyjnego stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 9. 1. Wykonywanie czynności kontrolnych na terenie jednostek organizacyjnych i obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych instytucji następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu właściwego kierownika jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, nie może być powiadomiony później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)  oznaczenie organu;

2)  datę i miejsce wystawienia;

3)  termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

4)  wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;

5)  imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;

6)  podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

4. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu funkcjonariuszy lub zdarzeń mogących spowodować zagrożenie stanu sanitarnego terenów, obiektów i urządzeń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, zawiadamia niezwłocznie Głównego Inspektora lub właściwego miejscowo inspektora sanitarnego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kontrolę sanitarną przeprowadza się bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 10. 1. Kontrola sanitarna odbywa się w obecności kierownika jednostki, o którym mowa w § 9 ust. 1, lub upoważnionego przez niego pracownika lub funkcjonariusza.

2. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, lub upoważniony przez niego pracownik lub funkcjonariusz potwierdza osobiście lub za pomocą telefonu, e-maila, faksu lub listu poleconego, nie później niż 2 dni przed planowanym terminem kontroli, obecność podczas kontroli.

3. Kontrolę sanitarną obiektów lub pomieszczeń zaliczonych do strefy ochronnej, o której mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych, można przeprowadzić wyłącznie za zgodą Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu, albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osób przez nich upoważnionych, w odniesieniu do podległych im jednostek organizacyjnych.

§ 11. Inspektor sanitarny lub upoważniony pracownik w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

1)  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;

2)  żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych niezbędnych w dochodzeniu epidemiologicznym lub w celu ustalenia wykroczeń sanitarnych;

3)  pobierania nieodpłatnie próbek do badań;

4)  nakazania, w drodze decyzji, usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień higienicznych i zdrowotnych;

5)  stosowania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 29 ustawy.

§ 12. 1. Bezpośrednio po zakończeniu kontroli inspektor sanitarny lub upoważniony pracownik Inspekcji Sanitarnej sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku protokołu o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne” lub „tajne” pozostawia się oba egzemplarze tego protokołu w jednostce kontrolowanej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki kontrolowanej przesyła jeden podpisany egzemplarz protokołu do Głównego Inspektora.

4. W przypadku protokołu o klauzuli „ściśle tajne” protokół ten sporządza się w egzemplarzu pojedynczym, który pozostaje w jednostce kontrolowanej.

§ 13. 1. Bezpośrednio po sporządzeniu protokołu kierownik jednostki lub upoważniony przez niego pracownik lub funkcjonariusz, o których mowa w § 10 ust. 1, potwierdza w protokole stan faktyczny lub odmawia potwierdzenia stanu faktycznego opisanego w tym protokole.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona ma prawo zgłosić w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu oraz sposobu przeprowadzania kontroli.

§ 14. 1. W razie stwierdzenia istotnych uchybień sanitarnych w kontrolowanej jednostce, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia lub życie, inspektor sanitarny ma obowiązek zawiadomić o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jednostki oraz jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, informuje Głównego Inspektora na piśmie o podjętych i wykonanych czynnościach. Główny Inspektor powiadamia o tym inspektora sanitarnego.

§ 15. Główny Inspektor co najmniej raz na dwa lata przedstawia Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizę i ocenę stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej w kierowanych przez nich urzędach.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2.