ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, organy właściwe do ich wydawania oraz postępowanie w przypadku utraty lub odnalezienia legitymacji.

§ 2. 1. W Biurze Ochrony Rządu wydaje się dwa rodzaje legitymacji służbowych:

1) legitymację służbową funkcjonariusza w służbie stałej i przygotowawczej;

2) legitymację służbową funkcjonariusza w służbie kandydackiej.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Wpisów w legitymacjach służbowych funkcjonariuszy dokonuje się na etapie personalizacji poprzez umieszczenie:

1) imienia, nazwiska i stopnia służbowego funkcjonariusza;

2) wizerunku twarzy funkcjonariusza, sporządzonego na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70—80% fotografii; fotografia ma pokazywać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

3) numeru legitymacji służbowej i daty jej ważności;

4) informacji o uprawnieniach funkcjonariusza, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

§ 4. Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważniona przez niego osoba wydaje funkcjonariuszowi legitymację służbową.

§ 5. 1. W razie utraty legitymacji służbowej funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie złożyć, drogą służbową, meldunek Szefowi Biura Ochrony Rządu, który zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty legitymacji.

2.  W razie odnalezienia legitymacji służbowej funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić ją do komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach kadrowych, podając w meldunku okoliczności odnalezienia legitymacji.

3.  Utraconą przez funkcjonariusza legitymację służbową unieważnia Szef Biura Ochrony Rządu.

§ 6. Legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. (poz. 1576)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.