ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, zwanemu dalej „weteranem”, zapomogi na pobyt w Domu Weterana, zwanej dalej „zapomogą”;

2) dokumenty stanowiące podstawę do przyznawania zapomogi;

3) sposób przekazywania zapomogi;

4) sposób tworzenia funduszu na zapomogi.

§ 2. 1. Zapomogi można udzielić weteranowi na pokrycie poniesionych przez niego kosztów pobytu w Domu Weterana nieobjętych opłatą za pobyt w Domu Weterana, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ), jeżeli koszty te nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych.

2. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty (faktury, rachunki lub dowody zapłaty) potwierdzające wysokość poniesionych wydatków z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Zapomogę przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek weterana.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania weterana;

2) numer i datę wydania legitymacji weterana.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) oświadczenie weterana o:

a) terminie pobytu w Domu Weterana oraz o poniesionej miesięcznej opłacie za pobyt w Domu Weterana, ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) sposobie przekazania zapomogi,

c) nieotrzymaniu z innych środków publicznych pomocy pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Wypłaty zapomogi w sposób określony w oświadczeniu weterana, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. b, dokonuje się dla weterana:

2) pozostającego w stosunku służbowym — za pośrednictwem jednostki organizacyjnej odpowiednio Policji, Straży Granicznej albo Państwowej Straży Pożarnej, właściwej dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza, oraz Biura Ochrony Rządu.

§ 5. 1. Fundusz zapomóg tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Fundusz stanowi 50-krotność kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 637 i 664.