ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej „pomocą”, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej „weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem”;

2) właściwość organów;

3) dokumenty stanowiące podstawę do przyznawania pomocy oraz sposób i terminy jej wypłaty;

4) warunki zawieszania udzielania pomocy i zwrotu kosztów kształcenia.

§ 2. 1. Pomoc przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

2. Wniosek składa się do przełożonego właściwego w sprawach osobowych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza według jego ostatniego miejsca pełnienia służby albo ostatniego jego pracodawcy odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu albo Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „organem”.

§ 3. 1. Wniosek składa się do organu w każdym roku akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.

2. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

2) serię, numer oraz datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

3. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę wyższą lub inny dokument potwierdzający:

a) fakt odbywania przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza studiów, ich rodzaj i łączny czas ich trwania (liczbę semestrów),

b) aktualny semestr (rok) odbywanej nauki oraz liczbę semestrów w danym roku akademickim wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia,

c) wysokość opłaty ustalonej przez szkołę wyższą za naukę w danym roku akademickim i w poszczególnych jego semestrach;

2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia organu o przerwaniu lub niepodjęciu nauki;

3) oświadczenie o formie wypłaty kosztów pomocy, a w przypadku formy bezgotówkowej — wskazanie właściwego dla wypłaty rachunku bankowego.

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana na dany rok akademicki w wysokości opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. c.

2. Pomoc przyznaje organ w drodze decyzji.

3. Pomoc jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia jej przyznania.

4. Jeżeli pomoc została przyznana przed upływem pierwszego semestru nauki w danym roku akademickim, jej wypłata następuje w dwóch ratach, w wysokości odpowiedniej do opłat za naukę ustalonych za poszczególne semestry:

1) pierwsza — w terminie, o którym mowa w ust. 3;

2) druga — w terminie 30 dni po rozpoczęciu drugiego semestru nauki.

5. Pomoc jest wypłacana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, ze środków pozostających w dyspozycji organu.

6. Nie podlega wypłacie pomoc przyznana decyzją, jeżeli organ powziął wiadomość o przerwaniu lub niepodjęciu nauki przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza przed terminem wypłaty, o którym mowa w ust. 3 i 4.

§ 5. 1. Wniosek w sprawie zawieszenia wypłaty pomocy, z przyczyn określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, weteran poszkodowany-funkcjonariusz składa niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn uzasadniających przerwanie studiów.

2. We wniosku oprócz danych określonych w § 3 ust. 2 należy wskazać przyczyny, o których mowa w ust. 1, oraz przewidywany termin wznowienia nauki, w przypadku zamiaru jej kontynuacji.

3. Do wniosku weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza dokument potwierdzający stan zdrowia lub zaistnienie zdarzenia losowego, które spowodowało przerwanie studiów.

§ 6. 1. W przypadku nieukończenia studiów, określonym w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, weteran poszkodowany-funkcjonariusz informuje niezwłocznie o tym fakcie organ.

2. Organ wydaje decyzję w sprawie zwrotu pomocy, w której wzywa weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do zwrotu udzielonej pomocy, wskazując jednocześnie rachunek bankowy do dokonania zwrotu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).