ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych, zwanych dalej „pracownikami”, lub pozostających w stosunku służbowym, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez niego zakładach pracy i innych jednostkach organizacyjnych.

§ 2. Zadaniami służby medycyny pracy, o których mowa w § 1, są:

1) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych specyficznych dla warunków służby funkcjonariusza oraz pracy pracownika;

2) prowadzenie grup dyspanseryjnych w stosunku do funkcjonariuszy;

3) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psyetiologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

4) rozpoznawanie i analiza zagrożeń dla zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach specjalistycznych, w tym antyterrorystycznych oraz w laboratorium kryminalistycznym, oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom;

5) współdziałanie z dowódcami jednostek w zapewnieniu warunków służby eliminujących ich negatywny wpływ na zdrowie funkcjonariuszy związany w szczególności z wykonywaniem prac podwodnych w zakresie ratowniczym oraz bojowym;

6) prowadzenie działalności profilaktycznej wśród ratowników wysokościowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz personelu latającego Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej w warunkach przeciążenia, wysokiego ciśnienia atmosferycznego, wibracji, hałasu oraz czynników chemicznych ropopochodnych;

7) eliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z zakwaterowaniem, w szczególności w warunkach ćwiczeń poligonowych, podczas misji pokojowych oraz zdarzeń kryzysowych;

8) kwalifikowanie funkcjonariuszy oraz pracowników na turnusy antystresowe i profilaktyczno-rehabilitacyjne;

9) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o działalności służby medycyny pracy oraz przekazywanie danych statystycznych w tym zakresie dyrektorowi komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, realizującej zadania z zakresu działalności leczniczej, przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. Nr 118, poz. 1270), które utraciło moc z dniem 27 czerwca 2010 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416).