ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej polskiej”

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, zwanej dalej „Odznaką”;

2)  osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku;

3)  wzór graficzny Odznaki;

4)  wzór wniosku o nadanie Odznaki;

5)  wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki;

6)  sposób wręczenia i noszenia Odznaki;

7)  sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych Odznaką.

§ 2. 1. Odznaka nadawana jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Odznaka jest wyróżnieniem i może być nadana weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi w uznaniu jego zasług wykazanych podczas działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Odznaką jest krzyż maltański o wymiarach 40 mm x 40 mm, wykonany z metalu srebrzonego i oksydowanego, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia w rozwidleniu górnego ramienia. Ramiona krzyża są pokryte jednostronnie granatową emalią w obramowaniu. Na awersie w części centralnej odznaki znajduje się wizerunek czteropromiennej gwiazdy o wymiarach 25 mm x 25 mm, z umieszczonym na niej stylizowanym wieńcem wawrzynowym, przerwanym u góry, z krzyżową przewiązką u dołu, okalającym wizerunek orła ustalony według wzoru określonego w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm. 2) ); całość srebrzona i oksydowana. Rewers krzyża jest gładki.

4. Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego barwy granatowej, szerokości 35 mm, z dwoma pionowymi paskami szerokości 5 mm każdy, koloru białego i czerwonego, umieszczonymi w odstępie 2,5 mm od krawędzi wstążki. Wstążka jest przeciągnięta przez kółko znajdujące się na górnym ramieniu krzyża.

5. Udział w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest oznaczony przez nałożenie na wstążkę okucia w kształcie listewki metalowej o szerokości 7 mm, srebrzonej i oksydowanej, z polerowanymi krawędziami, z umieszczoną nazwą kraju, w którym pełniona była misja, w formie wypukłego, polerowanego napisu.

6. Wzór graficzny Odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie Odznaki występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1)  Komendant Główny Policji;

2)  Komendant Główny Straży Granicznej;

3)  Szef Biura Ochrony Rządu;

4)  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać dane osobowe weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie Odznaki.

3. Wniosek o nadanie Odznaki jest kierowany przez wnioskodawcę, nie później niż 60 dni przed Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych rozpatruje wniosek o nadanie Odznaki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Odznakę wręcza się w Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa.

2. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych albo osoba przez niego upoważniona.

3. Odznakę wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

4. Wręczenie Odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Odznaki i wypowiedzeniem formuły w brzmieniu: „Wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” albo w brzmieniu: „W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

§ 5. 1. Odznaka może być nadana pośmiertnie.

2. Terminu określonego w § 3 ust. 3 nie stosuje się w przypadku pośmiertnego nadania Odznaki.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Odznakę można nadać w innym niż określony w § 4 ust. 1 terminie.

§ 6. 1. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz wraz z Odznaką otrzymuje legitymację potwierdzającą jej nadanie.

2. Legitymacja, o której mowa w § 4 ust. 2, zawiera następujące informacje:

1)  numer legitymacji;

2)  imię (imiona), nazwisko, imię ojca weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

3)  numer decyzji i datę nadania Odznaki;

4)  oznaczenie organu, który wydał legitymację;

5)  miejsce i datę wystawienia legitymacji.

3. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz nosi Odznakę na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

§ 8. 1. Ewidencję weteranów-funkcjonariuszy oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wyróżnionych Odznaką, wydanych Odznak i legitymacji, o których mowa w § 6 ust. 1, prowadzi komórka właściwa w sprawach osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. (poz. 227)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 18, poz. 96 oraz z 2012 r. poz. 490.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.