ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o nadanie numeru PESEL;

2) formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, w tym wzór powiadomienia;

3) tryb postępowania z danymi osób, którym sporządzono nowy akt urodzenia;

4) sposób obliczania liczby kontrolnej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. O nadaniu lub zmianie numeru PESEL minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ), informuje organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL. W przypadku braku bezpośredniej komunikacji z organem, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, spowodowanej przyczynami niezależnymi od ministra, przekazanie nadanego lub zmienionego numeru PESEL następuje nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jego nadania lub zmiany.

2. W przypadku braku możliwości przekazania informacji o nadaniu lub zmianie numeru PESEL w sposób określony w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych informuje organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia nadania lub zmiany numeru PESEL.

3. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, polega na przesłaniu do organu, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, danych niezbędnych do nadania lub zmiany numeru PESEL uzupełnionych o ten numer.

§ 4. 1. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia o jego nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę – niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 albo 2, a w przypadku gdy z wnioskiem wystąpił konsul – najpóźniej w dniu odbioru dokumentu paszportowego.

2. Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL jest przekazywane, w zależności od żądania osoby, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Sporządzenie nowego aktu urodzenia w wyniku przysposobienia skutkuje nadaniem nowego numeru PESEL i usunięciem z rejestru PESEL oraz z rejestrów mieszkańców prowadzonych przez organy gmin właściwe ze względu na aktualne lub poprzednie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy danych przysposobionego zamieszczonych w tych rejestrach przed przysposobieniem.

2. Wniosek o usunięcie z rejestru PESEL danych, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, składa kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, występując o nadanie nowego numeru PESEL dla przysposobionego.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje nowy numer PESEL przysposobionemu po usunięciu jego danych z rejestru PESEL zamieszczonych w tym rejestrze przed przysposobieniem.

§ 6. 1. Rozwiązanie stosunku przysposobienia, powiązane z unieważnieniem aktu urodzenia sporządzonego po przysposobieniu, nie skutkuje nadaniem nowego numeru PESEL.

2. Zmiany danych w rejestrze PESEL dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, na podstawie aktu urodzenia sporządzonego przed przysposobieniem.

3. Dotychczasowe dane, wynikające z unieważnionego aktu urodzenia sporządzonego po przysposobieniu, usuwa się z rejestru PESEL oraz z rejestrów mieszkańców prowadzonych przez organy gmin właściwe ze względu na aktualne lub poprzednie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

§ 7. 1. Liczbę kontrolną, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy, oblicza się w następujący sposób:

1) wartość liczbową z każdej pozycji numeru PESEL (dla pierwszych dziesięciu cyfr tego numeru) należy pomnożyć przez odpowiednią wagę: 1-3-7-9-1-3-7-9-1-3;

2) dziesięć utworzonych w ten sposób iloczynów należy zsumować;

3) od liczby dziesięć należy odjąć liczbę występującą w rzędzie jedności sumy obliczonej w pkt 2;

4) wynik odejmowania uzyskany w pkt 3 stanowi liczbę kontrolną numeru PESEL.

2. Jeżeli liczba w rzędzie jedności sumy obliczonej w ust. 1 pkt 2 jest równa zero, to liczba kontrolna numeru PESEL również jest równa zero.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. (poz. 74)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 257, poz. 1742) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743).