ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej przysługującej weteranowi-funkcjonariuszowi lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny;

2) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do pomocy psychologicznej oraz właściwość organów w tym zakresie.

§ 2. Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez:

1) weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza — odpowiednio legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) najbliższego członka rodziny — pisemnego oświadczenia weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego--funkcjonariusza zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, że spełniają oni warunki bycia najbliższymi członkami rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

§ 3. Zakres pomocy psychologicznej obejmuje:

1) badanie diagnostyczne;

2) terapię psychologiczną:

a) indywidualną,

b) grupową, w tym rodzinną;

3) poradę indywidualną;

4) poradę rodzinną;

5) interwencję kryzysową.

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-funkcjona-riuszy do pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „podmiotami leczniczymi MSW”.

2. Monitorowanie realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do pomocy psychologicznej obejmuje zbieranie i analizę informacji dotyczących dostępności oraz zakresu udzielonej pomocy psychologicznej.

3. Monitorowanie, o którym mowa w ust. 2, polega na:

1) dokonywaniu kompleksowej oceny dostępności pomocy psychologicznej dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy;

2) współdziałaniu z podmiotami leczniczymi MSW w zakresie pozyskiwania informacji o realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy do uzyskania pomocy psychologicznej;

3) udzielaniu odpowiedzi na skargi i wnioski weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy dotyczące korzystania z pomocy psychologicznej.

§ 5. Podmioty lecznicze MSW przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, informacje o:

1) zakresie pomocy psychologicznej udzielonej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom;

2) liczbie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, którzy skorzystali z pomocy psychologicznej udzielanej w podmiotach leczniczych MSW.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).