ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 3 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) komendanta ośrodka Straży Granicznej — w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku;”;

2)   w § 5 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Liczba i terminy prowadzonych postępowań są uzależnione od istniejących w Komendzie Głównej Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej”, potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których jest prowadzone postępowanie, zwani dalej „przełożonymi właściwymi w sprawach postępowania”, publikują ogłoszenia o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby, a także o wstrzymaniu przyjmowania podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz o uchyleniu wcześniejszego wstrzymania przyjęć tych podań, w szczególności na stronach internetowych podległych jednostek, a także umieszczają ogłoszenia w siedzibach tych jednostek oraz przekazują je do upowszechnienia do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę podległych jednostek organizacyjnych.

3. W siedzibie i na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, oprócz ogłoszenia dotyczącego przyjęć do służby, jak również wstrzymania przyjmowania podań kandydatów w Komendzie Głównej oraz uchylenia przedmiotowego wstrzymania, zamieszcza się również informacje o przyjęciach do służby oraz o wstrzymaniu przyjmowania podań, jak również uchylenia przedmiotowego wstrzymania w oddziałach ośrodkach i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.”;

3)   w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pierwszy etap postępowania przeprowadza się w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, na potrzeby której postępowanie jest prowadzone, z zastrzeżeniem § 9c”;

4)   w § 8:

a)   w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby — w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,”,

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podanie wraz ze składanymi lub przedkładanymi dokumentami, o których mowa w ust. 1-3, kandydat składa osobiście w komórce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej w sprawach osobowych, komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w oddziale, ośrodku lub w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej „komórkami kadrowymi”, podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.”,

c)   po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Przełożeni właściwi w sprawach postępowania mogą, uwzględniając przesłanki, o których mowa w § 5 ust. 1, wstrzymać przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, jak również uchylić wcześniejsze wstrzymanie przyjęć tych podań.

5b. W przypadku wstrzymania prowadzenia postępowań, o którym mowa w ust. 5a, przedstawiciel komórki kadrowej odmawia przyjęcia podania od kandydata.”;

5)   w § 9:

a)   w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przeprowadzenia badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;”,

b)   ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przeprowadza się w podmiocie leczniczym Straży Granicznej, właściwym dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby.”,

c)   uchyla się ust. 2b,

d)   po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Przełożony właściwy w sprawach postępowania zarządza dodatkowe badanie psychologiczne w ramach tego samego postępowania, jeżeli uzna, że uzyskanie obiektywnego wyniku postępowania wymaga bardziej szczegółowego określenia predyspozycji intelektualnych lub osobowościowych kandydata, niż wynika to z już przeprowadzonego badania psychologicznego. Dodatkowe badanie psychologiczne może przeprowadzić psycholog, przedstawiciel komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawie koordynacji badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.”,

e)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wstępną rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół wyznaczony przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania. W przypadku gdy rozmowa obejmuje również sprawdzian umiejętności muzycznych kandydata, do składu zespołu wyznacza się z urzędu kierownika komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej realizującej zadania orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej lub jego zastępcę.”;

6)   po § 9b dodaje się § 9c w brzmieniu:

„§ 9c. 1. Przełożony właściwy w sprawach postępowania może zwrócić się o udzielenie pomocy w przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 8 i 9, do kierownika innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

2. Zakres i sposób udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uzgadniają w zależności od potrzeb i możliwości służbowych tych jednostek.”;

7)   w § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej może być obecny ratownik w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635).

1b. Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, kierownik ośrodka szkolenia, w którym jest prowadzony drugi etap postępowania, zapewnia łączność pomiędzy członkami zespołu przeprowadzającego ten test a najbliższą placówką służby zdrowia.”;

8)   po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. Jeżeli upłynął okres 12 miesięcy ważności badania psychofizjologicznego lub psychologicznego kandydata, przełożony właściwy w sprawach postępowania kieruje kandydata na kolejne badanie.”;

9)   w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania, na pisemną prośbę kandydata, który uzyskał O punktów z któregokolwiek z testów albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego bądź uzyskał mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, może w ramach tego samego postępowania ponownie, ale nie więcej niż jeden raz, dopuścić tego kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o ile znajduje to uzasadnienie w potrzebach służby. Prośbę o ponowne dopuszczenie do drugiego etapu postępowania kandydat może złożyć w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości wyników uzyskanych w tym etapie, a w przypadku wniesienia przez niego zastrzeżenia, o którym mowa w § 20 ust. 3 — w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o sposobie rozpatrzenia tego zastrzeżenia.”;

10)  po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. Kandydat, który zakończył postępowanie z wynikiem pozytywnym, lecz nie został przyjęty do służby w Straży Granicznej w terminie przyjęć przypadającym bezpośrednio po zakończeniu postępowania z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po stronie kandydata, może zostać przyjęty do służby w Straży Granicznej w jednym z kolejnych terminów przyjęć, bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem okresu ważności badania psychologicznego oraz psychofizjologicznego.”;

11)  w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 6 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracy w Inspekcji Celnej lub służbie w Służbie Celnej, lub”;

12)  załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

13)  załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zachowują ważność kwestionariusze osobowe kandydatów do służby w Straży Granicznej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowym wzorem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. (poz. 51)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650.

3)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 564 i Nr 178, poz. 1319, z 2008 r. Nr 147, poz. 937 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 208.