ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”;

2)   wzór legitymacji weterana-funkcjonariusza oraz wzór legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz tryb wydawania, wymiany oraz zwrotu tych legitymacji;

3)   przypadki, w których weteran-funkcjonariusz i weteran poszkodowany-funkcjonariusz może dokonać wymiany posiadanej legitymacji.

§ 2. 1. Zaświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, wydaje się na wniosek funkcjonariusza ubiegającego się o przyznanie statusu weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

2. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po wydaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wydaje w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, odpowiednio legitymację weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

2. Wzór legitymacji weterana-funkcjonariusza jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Legitymacja weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, zwana dalej „legitymacją”, podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także konieczności zmiany danych w niej zawartych.

2. Legitymację wymienia się na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji.

4. W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację, która podlega anulowaniu.

§ 5. 1. W przypadku utraty legitymacji minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje nową legitymację na wniosek osoby uprawnionej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację, która podlega anulowaniu.

§ 6. Rejestr wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz legitymacji prowadzi komórka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwa do spraw kadr.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik 1 Wzór — Zaświadczenie

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2012 r.