ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu, któremu status weterana poszkodowanego został nadany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem”, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumencie.

§ 2. Wzór dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, o których mowa w § 1, zwanego dalej „dokumentem potwierdzającym uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest wydawany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

§ 4. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zawiera następujące dane:

1)   imię i nazwisko weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

2)   numer PESEL weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

3)   informacje o uprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi;

4)   oznaczenie organu, który wydał dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej;

5)   datę wydania.

§ 5. 1. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz odbiera osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może również odebrać osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu:

1)   dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;

2)   upoważnienia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do odebrania w jego imieniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Osoba odbierająca dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej potwierdza odbiór tego dokumentu własnoręcznym, czytelnym podpisem.

4. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej odbiera się w siedzibie urzędu obsługującego ministra.

§ 6. 1. Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej podlega wymianie w przypadku:

1)   zniszczenia albo uszkodzenia;

2)   zmiany danych w nim zawartych.

2. Wymiany dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje się na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Do wniosku dołącza się oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu albo o zmianie danych zawartych w dokumencie potwierdzającym uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

4. W przypadku wymiany dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwraca dotychczasowy dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 7. 1. W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej minister na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wydaje nowy dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W przypadku odzyskania utraconego dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwraca ten dokument w terminie 14 dni od dnia jego odzyskania.

§ 8. W przypadku wymiany albo utraty dotychczasowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej minister, do czasu wydania nowego dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystawia zaświadczenie o uprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, o których mowa w § 1, zawierające dane, o których mowa w § 4.

§ 9. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz, który utracił status weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, zwraca dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ministrowi w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o utracie tego statusu stała się ostateczna.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 3) .

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. poz. 884), które weszło w życie z dniem 3 sierpnia 2012 r.