ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

§ 2. Ustala się następujące znaki nakazu zobowiązujące do poruszania się w kierunku zgodnym ze strzałkami:

1) A-1 Nakaz jazdy w prawo;

2) A-2 Nakaz jazdy w lewo;

3) A-3 Nakaz jazdy na wprost.

§ 3. Ustala się następujące znaki zakazu:

1) zakazujące poruszania się w konkretny sposób lub na konkretnym sprzęcie:

a) B-1 Zakaz chodzenia pieszo,

b) B-2 Zakaz jazdy na sankach,

c) B-3 Zakaz jazdy na snowboardzie,

d) B-4 Zakaz jazdy skuterem śnieżnym,

e) B-5 Zakaz jazdy na nartach,

f) B-6 Zakaz podchodzenia na nartach;

2) zobowiązujący do zatrzymania się B-7 Stop.

§ 4. 1. Ustala się następujące znaki ostrzegawcze:

1) ostrzegające o wystąpieniu na trasie konkretnych zagrożeń:

a) C-1 Zwężenie na trasie,

b) C-2 Skrzyżowanie tras, pierwszeństwo mają poruszający się z prawej strony,

c) C-3 Niebezpieczny zakręt w lewo,

d) C-4 Niebezpieczny zakręt w prawo,

e) C-5 Skrzyżowanie z trasą wyciągu o wysokim prowadzeniu liny,

f) C-6 Pracujące urządzenie zaśnieżające,

g) C-7 Niebezpieczeństwo wypadnięcia z trasy lub spadnięcia,

h) C-8 Uwaga piesi;

2) ostrzegający o niesprecyzowanym zagrożeniu C-9 Inne niebezpieczeństwo;

3) ostrzegające o wejściu na teren zagrożony zejściem lawin:

a) C-10 Wejście na teren zagrożony lawinami,

b) C-11 Bezpośrednie zagrożenie lawinami, dalsze przejście lub przejazd zagraża życiu i zdrowiu.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być prezentowany na przenośnych bannerach z dopiskiem „Uwaga zwolnij” lub „Uwaga wypadek”.

3. Znaki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zawierać napisy również w języku innym niż język polski.

§ 5. Ustala się następujące znaki informacyjne:

1) informujący o miejscu, gdzie znajduje się punkt ratownictwa narciarskiego D-1 Punkt ratownictwa narciarskiego;

2) informujące o granicach narciarskich tras zjazdowych:

a) D-2 Oznaczenie lewej granicy narciarskiej trasy zjazdowej,

b) D-3 Oznaczenie prawej granicy narciarskiej trasy zjazdowej;

3) informujące o przebiegu biegowych i narciarskich tras zjazdowych lub nartostrad:

a) D-4 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady,

b) D-5 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy,

c) D-6 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy i możliwością umieszczenia nazwy trasy,

d) D-7 Oznaczenie przebiegu trasy biegowej.

§ 6. 1. Wzory znaków, o których mowa w § 2—5, określa, z zastrzeżeniem ust. 2, załącznik do rozporządzenia.

2. Wzory znaków informujących o granicach oraz przebiegu narciarskich tras biegowych i narciarskich tras zjazdowych lub nartostrad w każdym przypadku należy dostosować pod względem kolorystycznym do sposobu oznaczania stopnia trudności tras lub nartostrad.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r. 2)

Załącznik 1 Wzory znaków


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które traci moc w zakresie dotyczącym obowiązywania na trasach narciarskich znaków zakazu, ostrzegawczych oraz informacyjnych z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.