ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 375) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 8:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wzór swetra z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”, wchodzącego w skład ubioru służbowego, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.”,

b)   dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wzór koszuli koloru khaki, niebieskiego i granatowego z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru khaki, niebieskiego i granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami oraz koszuli polowej z krótkimi rękawami określa załącznik nr 6a do rozporządzenia.”;

2)   w § 19:

a) pkt 7–13 otrzymują brzmienie:

„7) koszulę koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” — ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), w zależności od potrzeb z krawatem lub bez krawata;

8)   koszulę koloru niebieskiego z krótkimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” — ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), w zależności od potrzeb z krawatem lub bez krawata;

9)   koszulę koloru granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” — ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), w zależności od potrzeb z krawatem lub bez krawata;

10)  koszulę koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” — ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), z krawatem;

11)  koszulę koloru niebieskiego z długimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” — ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), z krawatem;

12)  koszulę koloru granatowego z długimi rękawami i naramiennikami wszywanymi w rękawy z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” — ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), z krawatem;

13)  koszulę koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” — ze spodniami wyjściowymi (spódnicą wyjściową) lub spodniami letnimi (spódnicą letnią), w zależności od potrzeb z krawatem lub bez krawata;”,

b)   w pkt 17 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) służbowego — z bluzą olimpijką, w przypadku noszenia broni, tak aby pas był umieszczony w szlufkach bluzy;”,

c)   po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

„30a) wizerunek orła umieszczony na czarnej sukiennej podkładce, z literami SG na zielonym tle, na czapkach garnizonowych admirała Straży Granicznej — do umundurowania wyjściowego — wykonany metodą haftu bajorkiem;”,

d)   pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) oznaki stopni do umundurowania polowego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych — w kolorze czarnym, wykonane metodą haftu komputerowego;”;

3)   w § 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Sił Powietrznych z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”, z napisem w kolorze srebrnym- w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do spraw lotniczych”;

4)   w § 25:

a)   pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wojsk Lądowych z oznakami stopni wykonanymi metodą haftu komputerowego, czapką polową wykonaną z tkaniny typu pantera, z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”, z napisem w kolorze białym — w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej — w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko funkcjonariusze pełniący służbę w placówkach Straży Granicznej;”,

b)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wojsk Lądowych z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”, z napisem w kolorze białym, z furażerką — funkcjonariusze personelu latającego, z beretem — funkcjonariusze pozostałego personelu lotniczego — w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do spraw lotniczych.”;

5)   § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Emblemat imienny nosi się na:

1)   kurtce munduru wyjściowego, bluzie olimpijce, bluzie polowej, kurtce polowej — po prawej stronie klatki piersiowej, bezpośrednio nad prawą kieszenią, a na przedmiocie umundurowania niemającym górnych kieszeni — po prawej stronie symetrycznie w stosunku do baretek;

2)   koszulach — po lewej stronie klatki piersiowej, bezpośrednio nad lewą kieszenią; funkcjonariusze mogą nosić emblemat imienny do ubioru galowego, ubioru wyjściowego, ubioru służbowego i ubioru polowego; do ubioru galowego, wyjściowego i służbowego funkcjonariusze użytkujący umundurowanie typu Wojsk Lądowych noszą emblemat imienny koloru zielonego z napisem w kolorze złotym, a funkcjonariusze użytkujący umundurowanie typu Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej — w kolorze czarnym z napisem w kolorze srebrnym; do ubioru polowego funkcjonariusze noszą emblemat imienny, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie typu pantera z napisem w kolorze czarnym.”;

6)   w § 35 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) bluzy olimpijki z emblematem „STRAŻ GRANICZNA” albo z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” — ze spodniami lub spódnicą w zamian za mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ

GRANICZNA” albo z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ze spodniami lub spódnicą oraz w zamian za komplet munduru letniego;

2) kurtki służbowej Straży Granicznej koloru khaki z emblematem „STRAŻ GRANICZNA” albo z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”, kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego z emblematem „STRAŻ GRANICZNA” albo z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w zamian za płaszcz sukienny;”;

7)   użyte w rozporządzeniu w § 4 w ust. 1 w pkt 6, w § 7 w ust. 1 w pkt 5, w § 19 w pkt 14, w pkt 17 w lit. a i w pkt 38, w § 24 w pkt 1 i 2, w § 25 w pkt 2, w § 31 w ust. 3, w § 34 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w ust. 3 w pkt 1, w ust. 4 w pkt 1, w ust. 5, w załączniku nr 11 w tabeli nr 1 w lp. 1w kol. 2, w lp. 3 w kol. 2 i w lp. 14 w kol. 2, w tabeli nr 2 w lp. 1 w kol. 2, w lp. 3 w kol. 2 i w lp. 11 w kol. 2, w tabeli nr 3 w lp. 1 w kol. 2, w lp. 2 w kol. 2, w lp. 5 w kol. 2, w lp. 6 w kol. 2, w lp. 37 w kol. 2 i w lp. 43 w kol. 2, pod tabelą nr 3 w uwagach nr 9, 10 i 11 pkt 1 i 2, w tabeli nr 4 w lp. 1 w kol. 2, w lp. 2 w kol. 2, w lp. 5 w kol. 2, w lp. 6 w kol. 2, w lp. 37 w kol. 2 i w lp. 43 w kol. 2, pod tabelą nr 4 w uwagach nr 7, 8 i 9 pkt 1 i 2, w tabeli nr 5 w lp. 1w kol. 2, w lp. 2 w kol. 2, w lp. 5 w kol. 2, w lp. 6 w kol. 2, w lp. 35 w kol. 2 i w lp. 41 w kol. 2, pod tabelą nr 5 w uwagach nr 8, 9 i 10 pkt 1, w tabeli nr 6 w lp. 1w kol. 2, w lp. 2 w kol. 2, w lp. 5 w kol. 2, w lp. 6 w kol. 2, w lp. 35 w kol. 2 i w lp. 41 w kol. 2, pod tabelą m6w uwagach nr 7, 8 i 9 pkt 1 i 2, w tabeli nr 7 w lp. 1w kol. 2, w lp. 2 w kol. 2, w lp. 3 w kol. 2, w lp. 6 w kol. 2, w lp. 37 w kol. 2 i w lp. 43 w kol. 2, pod tabelą nr 7 w uwagach nr 8, 9 i 10 pkt 1 i 2, w tabeli nr 8 w lp. 1w kol. 2, w lp. 2 w kol. 2, w lp. 3 w kol. 2, w lp. 6 w kol. 2, w lp. 37 w kol. 2 i w lp. 43 w kol. 2, pod tabelą nr 8 w uwagach nr 8, 9 i 10 pkt 1 i 2, w tabeli nr 9 w lp. 1w kol. 2, w lp. 2 w kol. 2, w lp. 3 w kol. 2, w lp. 4 w kol. 2, w lp. 7 w kol. 2, w lp. 8 w kol. 2, w lp. 9 w kol. 2, w lp. 42 w kol. 2 i w lp. 48 w kol. 2, pod tabelą nr 9 w uwagach nr 5 i 6, w tabeli nr 10 w lp. 1w kol. 2, w lp. 2 w kol. 2, w lp. 3 w kol. 2, w lp. 4 w kol. 2, w lp. 8 w kol. 2, w lp. 9 w kol. 2, w lp. 10 w kol. 2, w lp. 11 w kol. 2, w lp. 12 w kol. 2, w lp. 13 w kol. 2, w lp. 51 w kol. 2 i w lp. 57 w kol. 2, pod tabelą nr 10 w uwadze nr 14, w załączniku nr 12 w tabeli „Ubiór służbowy Komendanta Głównego i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy w stopniu generała i admirała Straży Granicznej” w lp. 5, w tabeli „Ubiór służbowy funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej Straży Granicznej” w lp. 8 oraz w tabeli „Ubiór polowy funkcjonariuszy służby kandydackiej Straży Granicznej” w lp. 16, w odpowiednich liczbie i przypadku, pisane dużymi lub małymi literami wyrazy „„Straż Graniczna”” zastępuje się użytymi w odpowiednich liczbie i przypadku wyrazami „„STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD””;

8)   załączniki nr 1-10 oraz 13-15 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-10 oraz 11-13 do niniejszego rozporządzenia;

9)   po załączniku nr 6 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 6a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;

10)  w załączniku nr 11 do rozporządzenia:

a)   pod tabelą nr:

—  3 w uwadze nr 8 w pkt 2,

—  4 w uwadze nr 6 w pkt 2,

—  7 w uwadze nr 7 w pkt 2,

—-  8 w uwadze nr 6 w pkt 2,

—  9 w uwadze nr 4 w pkt 2,

—  10 w uwadze nr 11 w pkt 2

skreśla się wyrazy „wykonane metodą tłoczenia na tkaninie”,

b)   pod tabelą nr 5 w uwadze nr 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) płaszcz letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” z oznakami stopni na naramiennikach- 1 kpl.;”,

c)   w tabeli nr 10 w lp. 14 i 15 kolumna „Uwagi” otrzymuje brzmienie:

„dla generała — koloru khaki, z lamówkami i metalowym orłem, dla admirała — z białym denkiem i haftowanym orłem”;

11)  w załączniku nr 12 do rozporządzenia tabela „Ubiór polowy funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej Straży Granicznej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przedmioty umundurowania dotychczasowych wzorów, tj. koszule koloru khaki, niebieskiego i granatowego z długimi rękawami i naramiennikami, koszule koloru białego, khaki, niebieskiego i granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszule polowe z krótkimi rękawami, sweter koloru khaki, czarnego i stalowego z napisem „STRAŻ GRANICZNA”, podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami i napisem „STRAŻ GRANICZNA”, podpinka do kurtki ubrania na złą pogodę, emblemat „STRAŻ GRANICZNA”, oznaki stopni do umundurowania polowego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, w kolorze jasnoszarym, wykonane metodą tłoczenia na tkaninie, mogą być noszone do dnia 31 marca 2018 r. na dotychczas obowiązujących zasadach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2013 r. (poz. 1117)

Załącznik 14 Wzory koszul

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675 i 829.