ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony, zwanej dalej „licencją”;

2)  wysokość opłaty za wydanie dokumentu licencji.

§ 2. Za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wydania licencji pobiera się opłatę w wysokości 16,50 zł.

§ 3. 1. Opłatę za wydanie dokumentu licencji ustala się w wysokości 308 zł.

2. Opłata za wydanie duplikatu dokumentu licencji wynosi 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1, za wymianę dokumentu licencji w przypadku nieprawidłowego sporządzenia uprzednio wydanego dokumentu licencji.

§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 i 3, wnosi się do kasy lub na rachunek bankowy właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej Policji.

2. Osoba wnosząca opłatę podaje imię, nazwisko oraz informacje dotyczące rodzaju i stopnia licencji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3)


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 908.

3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony (Dz. U. Nr 98, poz. 627), które utraciło moc na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 908).