ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób odnotowywania przez konsula, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;

2)   wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej.

§ 2. Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej konsul, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez opatrzenie wizy krajowej stemplem „UNIEWAŻNIONO” lub „COFNIĘTO”, a optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający zwany „efektem obrazu ukrytego” oraz napis „wiza” unieważnia się przekreśleniem.

§ 3. Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. 2)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).