ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 458 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb i sposób przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych;

2)   wzór upoważnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz wykorzystywania danych z tego rejestru.

§ 2. 1. W celu otrzymania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, zwanego dalej „krajowym zbiorem rejestrów”, za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, podmiot, o którym mowa w art. 450 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwany dalej „podmiotem”:

1)   występuje pisemnie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o przekazanie opisu interfejsu;

2)   na podstawie przekazanego opisu interfejsu przygotowuje własne odpowiednio zabezpieczone urządzenie telekomunikacyjne lub system teleinformatyczny do komunikowania się z krajowym zbiorem rejestrów;

3)   zestawia bezpieczne połączenie własnego urządzenia telekomunikacyjnego lub systemu teleinformatycznego z krajowym zbiorem rejestrów — we współpracy z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

4)   występuje pisemnie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o potwierdzenie poprawności konfiguracji połączenia urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych.

2. Po sprawdzeniu poprawności konfiguracji połączenia urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przydziela podmiotowi uprawnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 3. Upoważnienie osoby fizycznej, która w imieniu podmiotu wykonuje uprawnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych jest sporządzane zgodnie ze wzorem upoważnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów oraz wykorzystywania danych z tego rejestru, określonym w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. 1. W przypadku konieczności zmiany przydzielonych uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych podmiot:

1) na podstawie uzgodnionego z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców interfejsu przygotowuje zmiany we własnym urządzeniu telekomunikacyjnym lub systemie teleinformatycznym umożliwiające jego współpracę z krajowym zbiorem rejestrów;

2)   w razie konieczności dokonuje zmiany zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych odpowiednich w przypadku przetwarzania danych osobowych;

3)   występuje pisemnie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o zmianę uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

2. Po sprawdzeniu, czy podmiot spełnił wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców cofa wcześniejsze uprawnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i przydziela nowe uprawnienia.

§ 5. 1. W przypadku konieczności cofnięcia uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych podmiot występuje pisemnie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem w tej sprawie.

2. Po zapoznaniu się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców cofa uprawnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, których wniosek dotyczył.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).