ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie testu sprawności fizycznej strażników Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 127a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170 i 502) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej strażników Straży Marszałkowskiej, zwanych dalej „strażnikami”.

§ 2. Test sprawności fizycznej strażników, zwany dalej „testem”, przeprowadza zespół do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, powoływany przez Szefa Kancelarii Sejmu, zwany dalej „zespołem”.

§ 3. 1. Test polega na wykonaniu w ciągu jednego dnia czterech prób sprawnościowych:

1)   próby 1 — do oceny siły eksplozywnej: rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze:

a)   2 kg dla kobiet,

b)   3 kg dla mężczyzn;

2)   próby 2 — do oceny siły mięśni brzucha: z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 sekund;

3)   próby 3 — do oceny szybkości i koordynacji ruchowej: bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie;

4)   próby 4 — do oceny wytrzymałości: bieg na dystansie:

a)   800 m dla kobiet,

b)   1000 m dla mężczyzn.

2. Opis wykonywania prób sprawnościowych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wyniki uzyskane z prób sprawnościowych, o których mowa w § 3 ust. 1, są oceniane na podstawie norm ustalonych w zależności od płci i wieku strażnika. Normy wyników uzyskanych z prób sprawnościowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się następujące grupy wiekowe strażników:

1)   grupa I — do 29 lat;

2)   grupaII-od 30 do 39 lat;

3)   grupa III — od 40 do 49 lat;

4)   grupa IV — od 50 lat.

3. Grupę wiekową, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie roku urodzenia, bez uwzględniania dnia i miesiąca.

4. Po ukończeniu 59 lat strażnik bierze udział w teście na własną prośbę. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Przed przystąpieniem do testu strażnika zapoznaje się z celem i zakresem tego testu oraz ze sposobem jego przeprowadzania i oceniania.

§ 6. 1. Ocenę końcową z testu wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z prób sprawnościowych, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Z testu wystawia się ocenę końcową:

1)   6 — wyróżniającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,51 do 6,00;

2)   5 — bardzo dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,50;

3)   4 — dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

4)   3 — poprawną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,51 do 3,50;

5)   2 — dopuszczającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,0 do 2,50;

6)   1 — niedostateczną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 2,0.

§ 7. 1. Strażnik nie zalicza testu w przypadku:

1)   otrzymania oceny końcowej niedostatecznej;

2)   nieprzystąpienia do wszystkich prób sprawnościowych, o których mowa w § 3 ust. 1;

3)   otrzymania oceny niedostatecznej z więcej niż jednej próby sprawnościowej, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Strażnik, który nie zaliczył testu, przystępuje do testu poprawkowego w najbliższym terminie testu, przypadającym nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty niezaliczonego testu. Do testu poprawkowego można przystąpić tylko raz.

§ 8. 1. Zespół sporządza:

1)   protokół przeprowadzenia testu wraz z wynikami i ocenami uzyskanymi przez strażników, którzy przystąpili do testu;

2)   zestawienie ocen końcowych uzyskanych przez strażników.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. (poz. 565)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).