ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 127a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170 i 502) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”;

2)   zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej;

3)   sposób sprawdzania wymogów posiadania obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za popełnienie przestępstwa wobec kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej.

§ 2. Na postępowanie kwalifikacyjne składa się ogół czynności zmierzających do nawiązania stosunku pracy z osobą ubiegającą się o zatrudnienie w Kancelarii Sejmu na stanowisku strażnika Straży Marszałkowskiej, zwaną dalej „kandydatem”.

§ 3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Kancelaria Sejmu.

§ 4. 1. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego:

1)   kandydat składa następujące dokumenty:

a)   wypełniony kwestionariusz osobowy, o którym mowa w art. 127a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu,

b)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)   kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

d)   kserokopie dokumentów poświadczających dopuszczenie do posiadania broni palnej lub poświadczających posiadanie kwalifikacji pożarniczych uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502),

e)   dwie aktualne fotografie;

2)   przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem;

3)   przeprowadza się test sprawności fizycznej;

4)   ustala się zdolność psychiczną kandydata do pracy w Straży Marszałkowskiej;

5)   sprawdza się prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata, przez porównanie ich z danymi zawartymi we właściwych ewidencjach, rejestrach i kartotekach;

6)   ustala się zdolność fizyczną kandydata do pracy w Straży Marszałkowskiej.

2. Kandydat może również złożyć w Kancelarii Sejmu kserokopie dokumentów potwierdzających jego dodatkowe umiejętności, kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe oraz naukowe, a także opinie polecające kandydata.

§ 5. Komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu właściwa w sprawach osobowych przegląda dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, sprawdza ich kompletność oraz prawdziwość zawartych w nich danych. Dokumenty niekompletne lub zawierające informacje nieprawdziwe są odrzucane.

§ 6. 1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadza Komendant Straży Marszałkowskiej lub zastępca Komendanta Straży Marszałkowskiej i pracownik komórki, o której mowa w § 5.

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

1)   kandydat okazuje oryginały dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i ust. 2, oraz przedstawia do wglądu książeczkę wojskową, jeżeli jest objęty ewidencją wojskową;

2)   kandydat udziela wyjaśnień dotyczących danych zawartych w złożonych dokumentach, a także może przedstawić swoje doświadczenie zawodowe;

3)   osoby wymienione w ust. 1 informują kandydata o specyfice pracy w Straży Marszałkowskiej, a także oceniają jego umiejętność autoprezentacji i nawiązywania kontaktów oraz formułowania wypowiedzi, motywację do pracy i prezencję.

3. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 2, zostają wyłonieni kandydaci, którzy zostają dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

4. Rozmowa kwalifikacyjna jest kontynuowana z kandydatami, którzy uzyskali pozytywny wynik w dalszych etapach postępowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4.

5. Przeprowadzając rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, o których mowa w ust. 4, ocenia się w szczególności: umiejętność skutecznego komunikowania się kandydata z innymi osobami, jego motywację do podjęcia zatrudnienia na stanowisku strażnika Straży Marszałkowskiej i umiejętność autoprezentacji, a także ustala się warunki zatrudnienia w Kancelarii Sejmu.

§ 7. 1. Test sprawności fizycznej kandydata przeprowadza zespół do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, powoływany przez Szefa Kancelarii Sejmu, zwany dalej „zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzą:

1)   Komendant Straży Marszałkowskiej lub zastępca Komendanta Straży Marszałkowskiej;

2)   strażnicy Straży Marszałkowskiej lub inne osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego lub inne odpowiednie kwalifikacje z zakresu szkolenia fizycznego.

3. Funkcję przewodniczącego zespołu pełni Komendant Straży Marszałkowskiej albo zastępca Komendanta Straży Marszałkowskiej.

§ 8. 1. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej kandydata może być obecna osoba posiadająca kwalifikacje do udzielania pomocy medycznej.

2. Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej kandydata nie jest obecna osoba posiadająca kwalifikacje do udzielania pomocy medycznej, przewodniczący zespołu zapewnia łączność pomiędzy członkami zespołu a podmiotem udzielającym pomocy medycznej.

§ 9. 1. Test sprawności fizycznej kandydata przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez Komendanta Straży Marszałkowskiej.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej Kancelaria Sejmu zawiadamia kandydata nie później niż 3 dni przed dniem jego przeprowadzenia.

§ 10. 1. Test sprawności fizycznej kandydata polega na wykonaniu w ciągu jednego dnia czterech prób sprawnościowych:

1)   próby 1 do oceny siły eksplozywnej: rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze:

a)   2 kg dla kobiet,

b)   3 kg dla mężczyzn;

2)   próby 2 do oceny siły mięśni brzucha: z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 sekund;

3)   próby 3 do oceny szybkości i koordynacji ruchowej: bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie;

4)   próby 4 do oceny wytrzymałości: bieg na dystansie:

a)   800 m dla kobiet,

b)   1000 m dla mężczyzn.

2. Opis wykonywania prób sprawnościowych o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Wyniki uzyskane z prób sprawnościowych, o których mowa w § 10 ust. 1, są oceniane na podstawie norm ustalonych w zależności od płci i wieku kandydata. Normy wyników uzyskanych z prób sprawnościowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się następujące grupy wiekowe kandydatów:

1)   grupa I — do 29 lat;

2)   grupa II — od 30 do 39 lat;

3)   grupa III — od 40 do 49 lat;

4)   grupa IV — od 50 lat.

3. Grupę wiekową, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie roku urodzenia, bez uwzględniania dnia i miesiąca.

§ 12. Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydata zapoznaje się z celem i zakresem tego testu oraz ze sposobem jego przeprowadzania i oceniania.

§ 13. 1. Ocenę z testu sprawności fizycznej kandydata wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z prób sprawnościowych, o których mowa w § 10 ust. 1.

2. Z testu sprawności fizycznej kandydata wystawia się ocenę końcową:

1)   6 — wyróżniającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,51 do 6,00;

2)   5 — bardzo dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,50;

3)   4 — dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

4)   3 — poprawną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,51 do 3,50;

5)   2 — dopuszczającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,0 do 2,50;

6)   1 — niedostateczną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 2,0.

§ 14. Kandydat nie zalicza testu sprawności fizycznej w przypadku:

1)   otrzymania oceny końcowej niedostatecznej;

2)   nieprzystąpienia do wszystkich prób sprawnościowych, o których mowa w § 10 ust. 1;

3)   otrzymania oceny niedostatecznej z więcej niż jednej próby sprawnościowej, o której mowa w § 10 ust. 1.

§ 15. 1. Zespół sporządza:

1)   protokół przeprowadzenia testu sprawności fizycznej kandydatów wraz z wynikami i ocenami uzyskanymi przez kandydatów, którzy przystąpili do testu;

2)   zestawienie ocen końcowych uzyskanych przez kandydatów.

2. Protokół i zestawienie ocen końcowych o których mowa w ust. 1, przechowuje się w komórce, o której mowa w § 5.

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 16. Ustalenie zdolności psychicznej do pracy w Straży Marszałkowskiej następuje na podstawie orzeczenia wydanego w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 127a ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

§ 17. Ustalenie zdolności fizycznej do pracy w Straży Marszałkowskiej następuje na podstawie orzeczenia wydanego po przeprowadzeniu badań, o których mowa w art. 229 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ).

§ 18. Przed rozpoczęciem każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 19. 1. Negatywny wynik uzyskany przez kandydata w którymkolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego powoduje odstąpienie przez Kancelarię Sejmu od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do tego kandydata.

2. Nieprzystąpienie przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku w tym etapie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 20. Osoby wymienione w § 6 ust. 1 dokonują oceny wyników uzyskanych przez kandydata w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego i przygotowują wykaz kandydatów do zatrudnienia na stanowisku strażnika Straży Marszałkowskiej.

§ 21. Sprawdzenia wymogów posiadania obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za popełnienie przestępstwa dokonuje się przez analizę okazanych dokumentów i danych zawartych w zbiorach prowadzonych przez organy władzy publicznej, w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym i Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności.

§ 22. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się przedstawieniem Szefowi Kancelarii Sejmu wykazu, o którym mowa w § 20, wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zgromadzonymi w postępowaniu kwalifikacyjnym i podjęciem decyzji w sprawie zatrudnienia na stanowisku strażnika Straży Marszałkowskiej.

2. Kandydata, który uczestniczył w rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 4, zawiadamia się o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i decyzji, o której mowa w ust. 1.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. (poz. 564)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805,z2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028 oraz z 2014 r. poz. 208.