ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:

1) ratowniczą łódź motorową — jedna na każde 400 m linii brzegowej;

2) ratowniczą łódź wiosłową — jedna na każde 100 m linii brzegowej;

3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze — jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;

4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające — dwie sztuki;

5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym — jedna na każde 100 m linii brzegowej;

6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym;

7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali;

8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena — po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym;

9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;

10) rzutki ratunkowe — po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;

11) lornetki — jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym;

12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) — po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;

13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych — jedno na każde 100 m linii brzegowej;

14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym;

15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposaża się w:

1) ratownicze łodzie wiosłowe — jedna na każde 100 m linii brzegowej;

2) koło ratunkowe z linką nietonącą — jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;

3) żerdzie ratunkowe — w miejscach wykorzystywanych do kąpieli posiadających pomosty stałe lub pływające — dwie sztuki;

4) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym — jedna na każde 100 m linii brzegowej;

5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena — po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;

6) rzutki ratunkowe — po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;

7) lornetkę — jedna sztuka;

8) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) — po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;

9) maszt wraz z kompletem flag;

10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

3. Pływalnię wyposaża się w:

1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze — dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;

2) żerdzie o długości co najmniej 4 m — dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;

3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena — po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;

4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

4. Inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze — cztery na każde 300 m2 powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m2 powierzchni łącznej niecek;

2) żerdzie o długości co najmniej 4 m — cztery na każde 300 m2 powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m2 powierzchni łącznej niecek;

3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena — po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;

4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 3. 1. Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które wyposaża się wyznaczone obszary wodne, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszcza się w łatwej do przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi, oznakowanej/oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc w zakresie dotyczącym wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.