ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przełożony — komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.”;

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Komendanta-rektora WSPol., komendantów szkół policyjnych oraz dyrektora instytutu badawczego.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Na szkolenie policjanta kieruje przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol., szkoły policyjnej albo instytutu badawczego.”;

4) w § 11 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) uzyskał pozytywną opinię służbową, o której mowa w przepisach w sprawie opiniowania służbowego policjantów.”;

5) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki szkoleniowej przyjmuje policjantów na szkolenie na podstawie imiennego wykazu sporządzonego przez właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol., komendanta szkoły policyjnej, dyrektora instytutu badawczego lub kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.”;

6) w § 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyznaczeniu limitu miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol., szkół policyjnych, instytutu badawczego oraz biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;”;

7) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki szkoleniowej pisemnie informuje komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol., komendantów szkół policyjnych, dyrektora instytutu badawczego i kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji o rodzaju szkolenia, limicie miejsc oraz terminie rozpoczęcia szkolenia.”;

8) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. O wynikach przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komendant-rektor WSPol. pisemnie informuje komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, komendantów szkół policyjnych, dyrektora instytutu badawczego i kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.”;

9) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Kopię lub wyciąg rozkazu o włączeniu policjantów do stanu słuchaczy szkolenia komendant Policji, o którym mowa w § 23 ust. 1, przekazuje niezwłocznie właściwym komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji, a w przypadku gdy rozkaz dotyczy policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, WSPol., szkole policyjnej lub instytucie badawczym — również odpowiednio kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, Komendantowi-rektorowi WSPol., właściwemu komendantowi szkoły policyjnej albo dyrektorowi instytutu badawczego.”;

10) w § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji oraz instytut badawczy mogą prowadzić kursy specjalistyczne jako doskonalenie lokalne.”;

11) w § 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyznaczeniu limitu miejsc dla komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol., szkół policyjnych, instytutu badawczego oraz biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;”;

12) w § 69 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w instytucie badawczym — dyrektor instytutu badawczego;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 664.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209, poz. 1381.