ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 237, poz. 1415 oraz z 2013 r. poz. 428) załączniki nr 1-14 otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach nr 1-14 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. (poz 557)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. №248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2013 r. poz. 1650.