ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych (Dz. U. Nr 203, poz. 1193) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 w pkt 3 uchyla się lit. a;

2)   załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych wydane na mocy dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. №248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2013 r. poz. 1650.