ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

2)   wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

3)   liczbę fotografii dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 1;

4)   szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 1;

5)   sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

6)   sposób utrwalania danych umieszczanych w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i przekazywania ich do spersonalizowania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

§ 2. 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, dołącza się jedną fotografię osoby, której wniosek dotyczy.

2. Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, spełnia następujące wymagania:

1)   jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

2)   ma wymiary 35 mm x 45 mm;

3)   została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4)   przedstawia twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5)   przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6)   przedstawia cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry.

§ 4. 1. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy pobranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe, odcisków tych nie pobiera się.

§ 5. 1. Dane, które są umieszczane w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, utrwala się w formie elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4, utrwala się w formie elektronicznej informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości ich pobrania.

3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, następuje w drodze teletransmisji danych.

§ 6. Do zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, o których udzielenie wniosek złożono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. (poz. 554)

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (Dz. U. Nr 236, poz. 1646 oraz z 2011 r. Nr 146, poz. 875), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).