ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe 2)

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatora, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm. 3) ).

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przesyłek zawierających amunicję hukową o kalibrze do 6 mm oraz broń, której posiadanie nie wymaga pozwolenia, z wyłączeniem broni pneumatycznej.

§ 2. 1. Broń lub amunicję przesyła się w opakowaniu zaplombowanym i oznakowanym przez operatora w sposób trwały i widoczny.

2. W przypadku przesyłki zawierającej broń lub amunicję, zwanej dalej „przesyłką”, nadesłanej z zagranicy, niespełniającej wymogu, o którym mowa w ust. 1, operator zapewnia właściwe jej oznakowanie i opakowanie.

3. Na opakowaniu przesyłki umieszcza się pouczenie o następującej treści: „Znalazca niniejszej przesyłki powinien niezwłocznie przekazać ją najbliższej jednostce Policji. Przesyłki nie rozplombowywać i nie otwierać”.

4. Operator sporządza protokół uszkodzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki oraz niezwłocznie powiadamia najbliższą jednostkę Policji w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia braków w jej zawartości.

§ 3. 1. Jeżeli podczas przesyłania przesyłki zaistnieje konieczność jej przechowania, do czasu wydania przesyłki adresatowi przechowuje się ją w magazynie broni.

2. Przechowywana przesyłka w magazynie broni podlega ewidencjonowaniu.

3. Do przechowywania przesyłki w magazynie broni oraz jej ewidencjonowania stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

§ 4. 1. Operator podczas przewożenia przesyłki zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną przesyłki przez pracownika ochrony uzbrojonego w broń palną bojową, spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm. 4) ).

2. Przesyłka jest chroniona:

1) przez co najmniej jednego pracownika ochrony, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera nie więcej niż:

a) 20 sztuk broni palnej, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie,

b) 100 sztuk broni innej niż palna, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie, lub broni pneumatycznej,

c) 10 000 sztuk amunicji;

2) przez co najmniej dwóch pracowników ochrony, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera większą liczbę broni lub amunicji niż wymieniona w pkt 1.

3. Przy przewożeniu przesyłek operator zapewnia ochronę zgodnie z ust. 2, uwzględniając łączną liczbę przewożonych sztuk broni lub amunicji.

§ 5. Przewożenie przesyłek wykonuje się przy użyciu pojazdów spełniających wymagania dla pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz pojazdów ubezpieczających, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

§ 6. 1. Operator prowadzi odrębną ewidencję przesyłek zawierających broń lub amunicję.

2. Wpisu do ewidencji dokonuje się z chwilą przyjęcia przesyłki.

3. Ewidencja przesyłek krajowych powinna zawierać:

1) oznaczenie nadawcy oraz jego adres;

2) nazwę i numer dokumentu uprawniającego nadawcę do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;

3) datę nadania przesyłki;

4) oznaczenie adresata oraz jego adres;

5) nazwę i numer dokumentu uprawniającego adresata do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;

6) imiona i nazwiska pracowników wykonujących ochronę przesyłki;

7) adnotację o miejscu przechowywania przesyłki przed jej doręczeniem;

8) liczbę sztuk broni lub amunicji, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni;

9) datę odbioru przesyłki;

10) ewentualne uwagi;

11) podpis ewidencjonującego.

4. Ewidencja przesyłek zawierających broń lub amunicję przesyłaną z zagranicy albo za granicę powinna zawierać:

1) oznaczenie nadawcy oraz jego adres;

2) nazwę i numer dokumentu uprawniającego nadawcę do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;

3) datę nadania przesyłki;

4) oznaczenie adresata oraz jego adres;

5) imiona i nazwiska pracowników wykonujących ochronę przesyłki;

6) informacje o przedstawieniu przesyłki organowi celnemu;

7) liczbę sztuk broni lub amunicji, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni;

8) nazwę i numer dokumentu uprawniającego adresata do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;

9) datę odbioru przesyłki;

10) ewentualne uwagi;

11) podpis ewidencjonującego.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 6, podaje się po dopełnieniu formalności celnych oraz pod warunkiem, że przesyłka podlegała, zgodnie z przepisami prawa celnego, przedstawieniu organowi celnemu.

§ 7. 1. Przesyłkę zawierającą broń lub amunicję adresat zobowiązany jest odebrać osobiście w placówce operatora. Przesyłka wydawana jest adresatowi w specjalnie do tego celu wyodrębnionym pomieszczeniu.

2. Operator powiadamia adresata o miejscu i terminie odbioru przesyłki.

§ 8. 1. Przesyłka jest wydawana wyłącznie adresatowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru po stwierdzeniu:

1) w przypadku osoby fizycznej — tożsamości tej osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) w przypadku osoby prawnej — tożsamości osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odpisu właściwego rejestru lub pełnomocnictwa upoważniającego osobę odbierającą do działania w imieniu osoby prawnej, przy czym pełnomocnictwo operator zatrzymuje.

2. W przypadku odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki operator niezwłocznie przekazuje ją nadawcy.

§ 9. 1. Przesyłki zawierające broń lub amunicję, które są przez operatora wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej lub wyprowadzane poza ten obszar, podlegają obowiązkowi dopełnienia formalności celnych związanych z nadaniem im stosownego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego.

2. Realizacja czynności, o których mowa w § 7 oraz § 8 ust. 2, możliwa jest po dopełnieniu formalności wynikających z przepisów prawa celnego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5)


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3) w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008, str. 5).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 908.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek (Dz. U. Nr 198, poz. 1926), które utraciło moc z dniem 10 marca 2012 r., na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263).