ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu zarejestrowanego w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, a także sposobu udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom

Na podstawie art. 11 ust. 5b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Obraz zarejestrowany przy użyciu środków technicznych w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, zwany dalej „obrazem”, zapisuje się i przechowuje na informatycznym nośniku danych.

2. Zapis obrazu przechowuje się w pomieszczeniach dostosowanych do przechowywania informatycznych nośników danych, w których zostały:

1)   zapewnione warunki do prawidłowego odczytu zarejestrowanego obrazu;

2)   wprowadzone zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych przechowywanych na tych nośnikach.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zapewnione, gdy obraz przechowywany na informatycznym nośniku danych jest zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności w wyniku oddziaływania:

1)   środków chemicznych;

2)   czynników mechanicznych;

3)   temperatury;

4)   światła;

5)   pola magnetycznego.

§ 2. 1. Zapis obrazu niszczy się przez usunięcie go z informatycznego nośnika danych za pomocą służących do tego funkcji lub aplikacji, dostępnych w urządzeniu przeznaczonym do rejestrowania lub zapisywania obrazu.

2. Jeżeli informatycznego nośnika danych nie można wykorzystać ponownie, należy go zniszczyć.

3. Ze zniszczenia informatycznego nośnika danych sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1)   imię i nazwisko osoby dokonującej zniszczenia;

2)   datę i miejsce zniszczenia;

3)   rodzaj i numer ewidencyjny informatycznego nośnika danych, który został zniszczony lub na którym był przechowywany zniszczony zapis obrazu.

§ 3. Zapis obrazu zabezpiecza przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem oraz niszczy osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

§ 4. Zapis obrazu, na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu, udostępniają na informatycznym nośniku danych kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951, z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 463, 486 i 502.